Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Verejná diskusia

Občianske združenie EsFem v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce Vás pozýva na verejnú diskusiu o rodovej rovnosti a rodovej segregácii vo výchove a vzdelávaní s názvom

 

ČO ZNAMENÁ RODOVÁ ROVNOSŤ V ŠKOLSTVE?

Príďte s nami diskutovať o rodovej (ne)rovnosti v školstve a hľadať odpoveď na otázku, čo vlastne rodová rovnosť je a čo ponúka, aké má nerovnosť dôsledky (v škole i na trhu práce), ale aj o tom, aké mýty o rodovej rovnosti kolujú a aká je pravda.

Podujatie sa uskutoční 8. 6. 2015 o 15:00 hod. na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (ul. 17. novembra č. 1), v miestnosti číslo 159.

Diskutovať budú:

Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD. – sociologička (Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. – pedagogička (Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave a EsFem)

Mgr. Lenka Krištofová – filozofka a redaktorka (rodovo orientovaný časopis Glosolália)

Mgr. Apolónia Sejková – sociálna pracovníčka a občianska aktivistka (záujmové združenie žien MyMamy)

Doc. Mgr. Monika Bosá, PhD. – vysokoškolská pedagogička (Inštitút edukológie a sociálnej práce FFPU v Prešove a EsFem)

Podujatie moderuje: Mgr. Michal Bočák, PhD. (Katedra masmediálnej komunikácie FFPU v Prešove)

 

Podujatie je jedným z výstupov projektu Vlastná izba. „Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít