Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Vedecký seminár

Pozývame Vás na vedecký seminár Vzťahy posvätného, intímneho, osobného a občianskeho (nielen) v sexuálnej výchove. Súčasťou seminára bude aj pozvaná vedecká prednáška profesorky psychológie Sharon Lamb z Massachusetts University Boston. Podujatie sa uskutoční 3. 12. 2019 od 9:00 hod. v hoteli Falkensteiner na Pilárikovej ul. 5, v Bratislave. Z kapacitných dôvodov vás prosíme potvrdiť svoju účasť prostredníctvom formulára

Zoznam hostí, prednášajúcich: Sharon Lamb (USA), Ondrej Prostredník, Peter Malík, Lucie Jarkovská (CZ), Adriana Jesenková, Monika Bosá, Varonika Valkovičová, Ľubica Libáková, Katarína Minarovičová

Pozvánka (.pdf) a Program (.pdf) Invitation (.pdf) a Programme (.pdf)

Podujatie organizuje EsFem, o.z. v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach – Katedrou aplikovanej etiky a realizuje sa vďaka Agentúre na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0234

Leave a reply