Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti

Hlavný cieľ projektu

Identifikovať (z hľadiska etiky starostlivosti) aktuálny stav, perspektívy a potreby v oblasti sexuálnej výchovy na Slovensku,
s dôrazom na skúsenosti študentiek a študentov, vyučujúcich a rodičov.

Čiastkové ciele:

1. Identifikovať aktuálny stav sexuálnej výchovy na Slovensku;

2. Identifikovať a eticky analyzovať kľúčové aspekty mediálneho diskurzu o sexuálnej výchove na Slovensku;

3. Identifikovať skúsenosti, potreby a očakávania detí a mladých ľudí v oblasti sexuálnej výchovy na základe vnímania stredoškolskými študentkami a študentmi;

4. Identifikovať potreby detí a mladých ľudí v oblasti sexuálnej výchovy na základe vnímania vyučujúcich a rodičov;

5. Identifikovať možnosti školy v oblasti sexuálnej výchovy v kontexte aktuálneho spoločenského a politického diania s ohľadom na obsahy sexuálnej výchovy vymedzené v slovenských a medzinárodných dokumentoch relevantných v tejto oblasti a kurikulách;

6. Identifikovať a vysvetliť etické problémy v súvislosti so sexuálnou výchovou v kontexte etiky starostlivosti a medzinárodného diskurzu ľudských práv.