Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Podpora rodovej rovnosti

DETAILY PROJEKTU

o.z. EsFem

2017: 5 000,- EUR

2016: 8 000,- EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Projekt je zameraný na implementovanie programov a osvetových aktivít, ktoré zabezpečia elimináciu tradičných stereotypov o rodových rolách mužov a žien v spoločnosti, so špeciálnym dôrazom na oblasť vzdelávania.

Projekt sa realizuje z Dotácie na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách, vďaka  finančnej podpore Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Aktivity projektu sú zamerané na dve primárne oblasti: OSVETOVÉ a VZDELÁVACIE aktivity.

Lorem lean startup ipsum product market fit customer development acquihire technical cofounder. User engagement A/B testing shrink a market venture capital pitch deck. Social bookmarking group buying crowded market pivot onboarding freemium prototype ping pong. Early stage disruptive ecosystem community outreach dynamic location based strategic investor.

OSVETA:

Osvetové aktivity sú zamerané na elimináciu rodových stereotypov v súvislosti s rolami žien a mužov v spoločnosti.  Podporia informovanosť verejnosti o praktickej podobe rodovej rovnosti a prispejú k rodovej desegregácii vzdelávania a trhu práce.

E-magazín : Občasník o rodovej rovnosti

 

 

Kalendár Významné rodáčky 2017

V roku 2016 sme vydali kalendár Významné rodáčky 2017 s portrétmi kreslenými žiačkami a žiakmi umeleckej školy.

…Svojimi aktivitami projekt vytvára symbolický a reálny priestor pre dievčatá a mladé ženy a podporuje ich právne povedomie v oblasti ľudských práv dievčat a žien, otvára širšie možnosti sebarealizácie bez obmedzovania rodovými stereotypmi, v súlade s Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovorom o právach dieťaťa a Pekinskou akčnou platformou

VZDELÁVANIE:

Pripravované aktivity sú venované predovšetkým študentkám a študentom, ale aj učiteľkám a učiteľom. Aktivity prispievajú k podpore informovanosti verejnosti o praktickej podobe rodovej rovnosti.

Feministická knižnica v Prešove

Knižnica je otvorená pre čitateľky a čitateľov 2x v týždni. Ponúka databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou kopírovania a tlače zdarma, informačné a poradenské služby;

Prednášky a workshopy na školách

V roku 2016 a 2017 sme zrealizovali prednášky a workshopy venované rodovej rovnosti, rodovým stereotypom a ich dôsledkom.

Kvarteto Významné rodáčky

Kartová hra a zároveň čítanka z dejín žien, tentokrát zameraná na informovanie o významných rodáčkach z 8 krajov Slovenska bola vydaná z projektu v roku 2016.