Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Plus pre ženy 45+

PROJECT DETAILS

Júl 2005 – Marec 2008

o.z. EsFem

Projekt realizuje partnerstvo 45+ :

Inštitút pre verejné otázky

EsFem

Hlava 98

Agentúra FOCUS

Projekt realizovaný vďaka podpore z EÚ a Štátneho rozpočtu SR v rámci ESF, Iniciatívy EQUAL

Odstraňovanie bariér pracovnej aktivity starších žien – cesta k rodovej rovnosti.

Projekt si kladie za cieľ prispieť k zlepšeniu podmienok pre uplatnenie žien v staršom strednom a staršom veku na trhu práce. Partnerstvo sa sústredí na vytvorenie podmienok, ktoré prispejú k zmene v tejto oblasti.

 

Aktivity projektu

1. Séria výskumných akcií zameraných na zmapovanie pracovnej a životnej situácie žien v staršom strednom a staršom veku, s cieľom odhaliť bariéry a stimuly ich pracovnej aktivity:

1.1. Sekundárna analýza domácich a zahraničných prameňov o rôznych aspektoch života žien v staršom strednom a staršom  veku a štatistická analýza dostupných dát o cieľovej skupine. Zmapovanie zahraničných prístupov k skúmaniu vymedzenej skupiny a k riešeniu problematiky predlžovania pracovnej aktivity žien

1.2. Obsahová analýza printových médií zameraná na identifikáciu spôsobov prezentácie žien po štyridsaťpäťke. Cieľom je získať poznatky o špecifickosti tejto skupiny rodových stereotypov, ktoré sa stanú základom pre zostavenie efektívnych postupov eliminácie spoločenských predsudkov vytvárajúcich bariéry pre ženy v staršom strednom a staršom veku

1.2.1. Monitoring vybraných denníkov

1.2.2. Obsahová analýza časopisov

1.2.3. Kvalitatívna analýza rodových a vekových stereotypov v reklamách na dôchodkové sporenie

1.3. Realizácia troch reprezentatívnych výskumov zameraných na identifikáciu rodových a vekových stereotypov, ako aj na zmapovanie životnej situácie žien

1.3.1. „Malý“ reprezentatívny výskum (omnibus – č. 1)

1.3.2. „Veľký“ reprezentatívny výskum

1.3.3. „Malý“ reprezentatívny výskum (omnibus – č. 2)

1.4. Realizácia kvalitatívneho výskumu metódou focus groups zameraného na tvorbu typológie pracovnej a životnej situácie žien. Cieľom bude získať plastický obraz o podmienkach pracovnej aktivity žien s rozdielnym rodinným zázemím, vzdelaním a spoločenským postavením; obyvateliek rozličných regiónov, žijúcich vo vidieckom a mestskom prostredí

1.5. Realizácia prípadových štúdií na analýzu príkladov „dobrej praxe“ a „zlej praxe“ v zamestnávaní žien v konkrétnych prostrediach obce, regiónu či firmy.

2. Diseminácia výskumných zistení a výsledkov projektu:

2.1. Štyri výskumné správy zhŕňajúce výsledky výskumných akcií

2.2. Štyri tlačové konferencie

2.3. Príprava knihy – slovenská verzia

2.4. Prednášky po Slovensku spojené s diskusiou o knihe; distribúcia knihy

2.5. Príprava anglickej verzie knihy a jej distribúcia.

3. Realizácia školení aktérok a aktérov, ktorí majú dosah na zmenu postavenia žien na trhu práce, s cieľom zvýšiť ich rodovú a vekovú citlivosť a motivovať ich k odstraňovaniu bariér pracovnej aktivity žien 45+:

3.1. Štrukturovanie a stavba vzdelávacích modulov (prepojenie výsledkov výskumov so vzdelávacím procesom, využitie skúseností zo zahraničia)

3.2. Rodové vzdelávanie pre zamestnankyne a zamestnancov Slovenského rozhlasu

3.3. Rodový tréning multiplikátoriek a multiplikátorov spomedzi členov Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov pri KOZ SR

3.4. Rodové vzdelávanie pre tvorcov mediálnych výpovedí.

4. Realizácia sociálnej kampane, ktorá by vyvolala verejnú diskusiu a prispela k narušeniu predsudkov vo vzťahu k ženám po štyridsaťpäťke:

4.1. Informačné materiály pre kampaň

4.2. TV a rozhlasový spot.

5. Vybrané spoločné aktivity v rámci nadnárodnej spolupráce:

Študijná cesta do Fínska

Workshop o plánovaní rodovej rovnosti a diverzity vo Fínsku („Tools for Change – Equality Planning in Practice“)

Tematický seminár o sociálnom mentoringu v Litve

Rodové vzdelávanie vybraných cieľových skupín za účasti fínskeho experta v Bratislave

Medzinárodná konferencia o medzinárodnom pracovnom trhu v Nemecku (“International Labor Market“)

Medzinárodná konferencia „Gendering Aging & stereotypes in European context“ v Bratislave

Medzinárodná konferencia v Litve (“Creating Gender Equality with Diversity“)

Tematický seminár o plánovaní rodovej rovnosti a diverzity vo Fínsku (“Gender equality and diversity planning in SMEs” )

Testovanie plánovania rodovej rovnosti vo vybraných pracovných organizáciách na Slovensku.

Viac informácií na http://www.ivo.sk/4271/sk/projekty/plus-pre-zeny-45-

Ciele projektu

Rešpektujúc skutočnosť, že rodový výskum a rodová senzibilizácia sú kľúčovým prostriedkom na znižovanie rozdielov medzi pohlaviami a podporovanie pracovnej desegregácie v záujme dosiahnutia rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce, rozhodli sme sa uplatniť tento prostriedok aj v našom projekte, ktorý chce prispieť k odstraňovaniu bariér pracovnej aktivity starších žien. Vytýčili sme si za cieľ:

A. Uskutočniť sériu výskumných akcií, ktorá by odstránila medzery v poznaní pracovnej a životnej situácie žien v staršom strednom a staršom veku, s cieľom odhaliť bariéry a stimuly ich pracovnej aktivity. Spoznať postoje spoločnosti k starším, s dôrazom na postoje voči ženám v staršom strednom a staršom veku a k ich uplatneniu na pracovnom trhu. Disemináciou výskumných zistení prispieť k verejnej diskusii, ktorá by napomohla narušeniu predsudkov vo vzťahu k ženám v staršom strednom a staršom veku. Zvýšiť citlivosť verejnosti na rodové a vekové aspekty rovnosti príležitostí a propagáciou vzorov dobrej praxe poukazovať na to, že rodovo a vekovo citlivý prístup k ženám v staršom strednom a staršom veku je na prospech komunity, firmy i žien samotných.

B. Opierajúc sa o výsledky výskumov v rámci projektu, vyškoliť aktérky a aktérov, ktorí majú dosah na zmenu postavenia žien v staršom strednom a staršom veku na trhu práce (sociálni partneri, členovia lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, zamestnávatelia).

C. Vyškoliť profesionálky a profesionálov mediálnej a marketingovej komunikácie tak, aby prezentovali problematiku pracovnej aktivity žien rodovo a vekovo citlivým spôsobom.

D. Uskutočniť sociálnu kampaň, ktorá by vyvolala verejnú diskusiu a prispela k narušeniu predsudkov zamestnávateľov i širšej verejnosti vo vzťahu k práci žien v staršom strednom a staršom veku; ako aj k posilneniu sebavedomia žien, aby sa chceli a vedeli uchádzať o svoje práva.

…Využijúc odborný potenciál partnerstva sme sa sústredili na identifikáciu bariér a stimulov pre zamestnanie žien v staršom strednom a staršom veku. Na základe zapracovania zistení z výskumných aktivít budú zostavené moduly rodovo a vekovo citlivého vzdelávania pre aktérov ovplyvňujúcich situáciu na trhu práce. Vzhľadom na potrebu zmeny postojov verejnosti – najmä elimináciu spoločenských predsudkov vychádzajúcich z rodových a vekových stereotypov – venuje projekt veľkú pozornosť aj senzibilizácii reklamných a mediálnych tvorcov. Sociálna kampaň bude iniciovať verejnú diskusiu, čím prispeje k zvýšeniu rodovej citlivosti a k odstraňovaniu bariér pracovnej aktivity žien v staršom strednom a staršom veku na trhu.

Aktivity EsFem-u v projekte

1. Mediálne obrazy žien 45 + : obsahová analýza médií

Obsahová analýza médií pozostáva z troch samostatných častí: analýza denníkov Sme, Pravda, Nový čas a Hospodárske noviny za obdobie jún 2004 až jún 2005, analýza reklamných spotov Dôchodkových správcovských spoločností a analýza rozhovorov uverejnených v časopisoch Slovenka, Život, Plus 7 dní a Trend za obdobie marec – máj 2007

Výskum je zameraný na rodové a vekové stereotypy ako zdroje možných bariér pre ženy (nie len) 45 + na trhu práce.

2. Rodové tréningy pre členky Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov pri KOZ SR

Cieľom hĺbkových rodových tréningov členiek a členov KRPMŽ KOZ SR je, aby nadobudli schopnosť ako multiplikátorky a multiplikátori šíriť získané vedomosti pre členov a členky ďalších odborových organizácií. Tréningy sú štruktúrované tak, aby posilnili praktické zručnosti sociálnych partnerov napr. pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv, ako aj pri iných aktivitách súvisiacich s presadzovaním politiky rovnosti príležitostí v pracovnom práve a sociálnom zabezpečení, čím priamo prispejú k ochrane práv znevýhodnenej cieľovej skupiny.

Ciele rodového tréningu:

Zvýšenie rodovej citlivosti, porozumenie rodových súvislostí (pochopenie významu rodového kontextu) v procese antidiskriminačnej praxe

Posilnenie expertných vedomostí a zručností tak, aby ich dokázali aplikovať v každodennej praxi (posilnenie vlastných pozícii Komisie)

Posilnenie trénerskych (multiplikačných) zručností.

3. Rodové tréningy pre študentky a študentov žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie

Médiá zohrávajú zásadnú úlohu v každej spoločnosti a kultúre. Na jednej strane sú odrazom vnímania a postojov verejnosti, na druhej strane však majú aj zásadný vplyv na samotné utváranie verejnej mienky. Novinári, novinárky a mediálni pracovníci/čky môžu svojím angažovaným prístupom pozitívne pôsobiť na verejnú mienku aj pri vytváraní pozitívneho obrazu o ženách a ich významnej úlohe na pracovnom trhu a v spoločnosti. Práve oni majú rozhodujúci vplyv na rodové scitlivovanie širokej verejnosti. V súčasnosti je však iba málo mediálnych a marketingových výstupov prezentovaných rodovo citlivým spôsobom. Je dôležité, aby profesionálky a profesionáli (súčasní a budúci) z oblasti mediálnej a marketingovej komunikácie boli dostatočne pripravení na citlivé prezentovanie situácie žien v strednom a staršom veku a prispeli tak k naštartovaniu pozitívnych zmien v myslení spoločnosti.