Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Model rodovo citlivej výchovy

Model rodovo citlivej výchovy (gender sensitive education) realizujeme priebežne od roku 1999.

Ponúkame texty a aktivity, ktoré sme k danej problematike vypracovali.

… keď sa rodové stereotypy stanú viditeľnými, stratia svoju moc

Bez dostatočného teoretického a metodického materiálu nie je možné efektívne pripravovať učiteľky a učiteľov na rodovo citlivú prácu s deťmi. Preto sme sa zamerali v rámci projektu Model rodovo citlivej výchovy aj na vytváranie metodík využiteľných priamo v podmienkach slovenských škôl, ako aj teoretických štúdií a materiálov definujúcich a vymedzujúcich rodovo citlivú výchovu.

V roku 2003 sme vypracovali metodický list o rodovo citlivej výchove ako prevencii násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. Finančne sa na jeho publikácii podieľalo Metodicko – pedagogické centrum v Prešove.

S podporou Slovensko-českého ženského fondu sme vydali metodický materiál, ktorý je  pod názvom Rodovo citlivá výchova dostupný na stiahnutie.

Autorky a lektorsky sme sa podieľali na realizácii projektov „Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti rovnosti príležitostí na základe Gender Mainstreaming“, ktorú realizovalo Centrum rodových štúdií a ďalšie partnerské organizácie s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy EQUAL.

Na základe predchádzajúcej spolupráce s o.z. Občan a Demokracia a Záujmovým združením žien Aspekt, sme boli oslovené ako expertky, lektorky a autorky metodík pre učiteľky a učiteľov v rámci projektu „Ruzovymodrysvet.sk“ s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy EQUAL.

V roku 2006 sme intenzívne spolupracovali s českou organizáciou Žába na prameni  na realizácii projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi.  Katarína Minarovičová sa aj autorsky a lektorsky podieľala na tvorbe metodickej príručky.

Ako autorky (Bosá – Minarovičová) kapitol venovaných rodovej rovnosti vo výchove a metodík k nej sme sa podieľali na metodickej príručke Sexuálnej výchovy a pracovných listoch sexuálnej výchovy, ktoré v roku 2007 vydala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Ďalšie aktivity:

Pre napĺňanie cieľov projektu Model rodovo citlivej výchovy sme nadviazali spoluprácu s umeleckou skupinou Aktivna Gruppa. Viktor Szemzö a Lukáš Kodoň pre nás vytvorili sériu fotografií bábiky Barbie, ktoré sme použili pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Po prvý raz v rámci Dňa zdravia na SPŠCh v Bratislave. Autorská dvojica tému spracovala aj ako videoprojekciu pod názvom „Better Woman“. Je venovaná širšiemu chápaniu problematiky násilia páchaného na ženách a mýtu krásy. Po prvý raz bola verejne prezentovaná na Noci čarodejníc, ktorú zorganizoval Slovensko – český ženský fond.

Aktivity a texty

nájdete v časti Na stiahnutie