Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Model rodovo citlivej výchovy chlapcov

PROJECT DETAILS

1. 9. 2005 –  31. 8. 2006

o.z. EsFem

Slovensko-český ženský fond

Projekt bol zameraný na elimináciu rodových stereotypov v súvislosti s mužskosťou, ktoré môžu predstavovať bariéru plnohodnotného a všestranného rozvoja osobnosti chlapcov.

 

Rodové stereotypy vychádzajúce z tradičnej predstavy o mužskosti, predstavujú komplex neformálnych, alebo zamlčaných „zákazov a príkazov“ obmedzujúcich chlapcov a mužov hlavne v oblasti vytvárania priateľských a partnerských vzťahov, sebapoznania a pozitívneho sebavyjadrenia.

Projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov bol koncipovaný ako pilotný. Bol realizovaný na konkrétnej vybranej strednej škole na hodinách etiky v spolupráci s učiteľom, s ktorým sme mali v minulosti pozitívne skúsenosti.

Cieľom projektu bolo vytvorenie takých pedagogických postupov, ktoré podporujú u chlapcov práve tieto oblasti rozvoja osobnosti, eliminujú agresivitu a podporujú prvky starostlivosti.

Primárnou témou bola podpora starostlivosti u chlapcov v najširšom zmysle slova. Vzdelávací modul vyústil do tém otcovstva, ako plného rodičovstva a prevencie násilia v párových vzťahoch.

Na základe teoretických východísk, našich predchádzajúcich skúseností a výsledkov prieskumu sme zostavili výber vhodných aktivít a postupov, ktoré je možné využiť pri priamej práci s chlapcami. Výber pozostával z metodík, ktoré v sebe zahŕňali prednášky, diskusné aktivity, rolové hry, kooperatívne aktivity, práca s obrazovým materiálom, a pod.

Medzi hlavné témy jednotlivých aktivít patrili: vzťah rodu a pohlavia, vzory mužskosti, sexualita a mužskosť, rodičovstvo ako otcovstvo, emocionalita a mužskosť, zodpovednosť a starostlivosť, trh práce rodová rovnosť,  feministické hnutie a nové vzory mužskosti,…

Vzhľadom na to, že stereotypy v súvislosti s mužskosťou predstavujú prekážku plnohodnotného sebarozvoja a sebavyjadrenia chlapcov, hlavne v oblasti partnerských vzťahov, zvládania stresu a agresivity.

…V rámci twiningového projektu MPSVR SR vydalo v roku 2006 „Príručku dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku.“  Autorka, francúzska expertka Rachel Silvera, zaradila projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov do príručky ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.

Predpokladáme, že výchova zameraná na predchádzanie možným negatívnym dôsledkom rodových stereotypov bola a bude prínosná pre každého zo zúčastnených chlapcov. Konkrétne pozitívne výsledky znamenajúce zásadnú zmenu v eliminácii stereotypov a ich negatívnych dôsledkov nie je možné predpokladať bezprostredne po ukončení projektu. Takéto výsledky súvisia so zmenou spoločenských postojov, čo je možné sledovať iba vo veľmi dlhom časovom horizonte.

Projekt pozostával z 3 fáz:

1. Prieskum vnímania mužskosti medzi chlapcami (2 časti: dotazníkové šetrenie a obsahová analýza slohových prác)
2. Tvorba vzdelávacieho modulu (metodiky a texty využiteľné pri práci s chlapcami)
3. Odskúšanie modulu (realizácia prednášok s využitím navrhovaných metodík a postupov)