Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

CREdu – Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl

PROJECT DETAILS

1. 9. 2008 – 31. 12. 2010

o.z. EsFem

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Projekt CREdu: Rodová rovnosť v prostredí stredných odborných škôl je zameraný na rozšírenie poznatkovej bázy o rodovej (ne)rovnosti v prostredí stredného odborného školstva na Slovensku, identifikáciu možných oblastí intervencie s cieľom prehĺbenia rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a mužov v prostredí stredných odborných škôl a rodovej desegregácie povolaní, ako aj na posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní a rodového výskumu na Slovensku.

Ciele projektu

  1. Rozšírenie poznatkovej bázy o rodovej (ne)rovnosti v prostredí stredného odborného školstva na Slovensku
  2. Identifikácia možných oblastí intervencie v prospech rodovej rovnosti vo vzdelávaní, rovnosti príležitostí žien a mužov v prostredí stredných odborných škôl a rodovej desegregácie povolaní.
  3. Posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní a rodového výskumu na Slovensku (dve špecializované pracoviská v Bratislave a v Prešove), špecializovaná odborná knižnica v Prešove.

…Projekt CREdu predstavuje jedinečnú možnosť  „prvého vhľadu“ do situácie a môže byť prínosom pre založenie a ďalšie rozširovanie a prehlbovanie poznatkovej bázy v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na trhu práce a v procese prípravy na povolanie.

Výsledky projektu – zdrojové informácie, poznatky a dáta, sa budú môcť využiť pri zavádzaní rodovej rovnosti v školstve na Slovensku a pri postupoch, projektoch a opatreniach zameraných na rodovú desegragáciu zamestnaní, či už s využitím plánov rodovej rovnosti na pracoviskách, alebo metódy gender mainstreamingu, prípadne ďalších.

Priebežné výstupy z projektu

Martin Béreš: Správa z reprezentatívneho výskumu postojov učiteliek a učiteľov na SOŠ v rámci projektu CREdu : výber z analýzy otvorených otázok (.ppsx)

Správa z rodového auditu stredných odborných škôl, správa je súčasťou publikácie Učiteľky a riaditelia – 4 kapitola.  – pdf (5.5MB)

Dávid Bosý: Rodová nerovnosť na slovenských stredných školách : vybrané problémy (.ppsx)

Príspevok bol prezentovaný na VIII. Medzinárodnej konferencii Dimenzie občianstva a výchova, ktorá sa konala 10. – 12. 2. 2010 v Bratislave pri príležitosti 20-teho výročia vzniku katedry etickej výchovy a občianskej náuky na PDF UK v Bratislave.

 

Monika Bosá: Rodovo citlivá výchova k demokratickému občianstvu : nielen na stredných školách (.ppsx)

Príspevok bol prezentovaný na VIII. Medzinárodnej konferencii Dimenzie občianstva a výchova, ktorá sa konala 10. – 12. 2. 2010 v Bratislave pri príležitosti 20-teho výročia vzniku katedry etickej výchovy a občianskej náuky na PDF UK v Bratislave..

 

Jarmila Filadelfiová, Monika Bosá (eds.): Učiteľky a riaditelia : Rodová nerovnosť na stredných odborných školách. Prešov: EsFem, 2009. ISBN 978-80-970309-5-7.

Prvá publikácia vydaná v rámci projektu CREdu bude slávnostne „pokrstená“ pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2010 v Prešove.

 

Adriana Jesenková: Rodová segregácia v príprave na povolanie (.pdf)

Príspevok bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii „Učiteľ pre školu 21. storočia“ na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (13.-14. máj 2009).

 

Adriana Jesenková: Analýza legislatívy (.pdf)

Správa z Etapy C výskumu (Sekundárna rodová analýza inštitúcií)

 

Monika Bosá, Natália Sedlák Vendelová: Model rodovo citlivej výchovy (.ppsx)

Príspevok bol prezentovaný na pracovno-odbornom stretnutí pracovníkov/čok UPJŠ v Košiciach s riaditeľkami a riaditeľmi základných a stredných škôl, ktoré sa konalo 5. 11. 2009 pod názvom Psychológia v škole.

 

Monika Bosá: Rodovo citlivá výchova: výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia (.ppsx)

Príspevok bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii „Učiteľ pre školu 21. storočia“ na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (13.-14. máj 2009).

 

Odporúčanie CM/Rec(2007)13 Výboru ministrov členským štátom pre gender mainstreaming vo výchove a vzdelávaní

preklad: Monika Bosá, Dávid Bosý

 

Odporúčanie 1281 (1995) o rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní
preklad: Monika Bosá, Dávid Bosý

 

Otvorenie odbornej feministickej Knižnice ako súčasti projektu CREdu (12. marca 2009). V knižnici je sprístupnená databáza Gender Watch od spoločnosti ProQuest, ktorá ponúka články s rodovou problematikou z viac než 260 odborných časopisov. Od roku 2009 knižnica odoberá časopisy Gender and Education; Gender, rovné příležitosti, výzkum. V knižnici sa realizujú konzultačné a prednáškové činnosti.