Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Aktívne Rómky

PROJECT DETAILS

01. 01. 2010 – 31. 12. 2010

o.z. EsFem

Aktívne rómky – hľadanie koreňov

Nadácia otvorenej spoločnosti

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú Rómske ženy z prešovského kraja.

Projekt je zameraný predovšetkým na zvýšenie sebavedomia a aktívneho potenciálu rómskych žien s cieľom zvýšenia ich občianskej participácie a identifikáciu jej bariér prostredníctvom odhalenia obsahu rodových stereotypov v rómskej etnickej skupine.

V najširšom zmysle slova je cieľovou skupinou projektu aj širšia verejnosť a majoritná spoločnosť. Pretrvávajúce stereotypy predovšetkým v majoritnej populácii sú zdrojom znovuobnovujúcich sa bariér pre sebauplatnenie a občiansku participáciu rómskych žien. Preto nie je možné efektívnu zmenu dosiahnuť bez pôsobenia na verejnosť.

Ciele projektu

1.  Identifikovať  obsah  rodových stereotypov a  bariér občianskej participácie rómskych žien

2.  Podporiť  sebavedomia rómskych žien a ich aktivizačný potenciál prostredníctvom zviditeľnenia historicky významných rómskych aktivistiek

3.  Zvýšiť povedomie verejnosti o aktivitách rómskych žien v minulosti a v dôsledku toho eliminovať rodové a etnické  stereotypy

Výskum

Výskum je naplánovaný ako základný výskum a z toho vyplýva aj metodológia: Pôjde o kvalitatívny výskum realizovaný ako akčný výskum metódou fokusových skupín, založený na východiskách rodovo citlivého výskumu.

 Vzdelávacie a popularizačné aktivity

Vzdelávacie a popularizačné aktivity sú zamerané na dva úzko prepojené ciele:

Podpora sebavedomia a aktivizačného potenciálu rómskych žien prostredníctvom poukázania na historicky významné Rómky aktivistky, ale zároveň eliminácia predsudkov o rómskej etnickej skupine v majoritnej populácii tým istým prostriedkom – zviditeľnením historicky významných rómskych aktivistiek.

Vzdelávacie aktivity sú založené na tvorbe informačných materiálov s cieľom popularizácie tradície aktivizmu rómskych žien didakticky spracované tak, aby oslovili nie len rómske ženy, ale aj mužov a širšiu verejnosť.

I utlačovaní sú aktérmi, ale pretože si tento fakt neuvedomujú, svoj vplyv uplatňujú len váhavo a neefektívne (Paul Freire)

Citát Paula Freireho priamo odkazuje na problém, ktorému rómske ženy na Slovensku (podobne ako v okolitých krajinách) čelia, ale zároveň aj na jednu z možností jeho riešenia.

Predložený projekt priamo reaguje na Freireho slová a zameriava sa na nasledujúce riešenia nízkej participácie rómskych žien na „veciach verejných“, ale predovšetkým na prekonávaní svojej situácie vlastnými silami a z vlastných životných skúseností nasledovne:

1. časť projektu je zameraná na výskumné aktivity s cieľom identifikovať špecifické obsahy rodových stereotypov v rámci rómskej populácie (nie je možné aplikovať majoritné obrazy žien na špecifickú situáciu Rómiek, zvlášť ak uvážime heterogenitu rómskeho etnika) a (aj) z nich vyplývajúce bariéry aktivizmu rómskych žien – vonkajšie aj vnútorné.

2. časť projektu sa sústreďuje na posilnenie uvedomenia si vlastného potenciálu rómskych žien poukázaním na tradíciu aktivizmu Rómiek v minulosti. Táto časť projektu predstavuje popularizačné a vzdelávacie aktivity. Domysliac Freireho slová: chceme zvýrazniť skutočnosť, že rómske ženy boli a  SÚ aktérkami sociálnych zmien.

Pri realizácii projektu sme spolupracovali s našou partnerskou organizáciou: Inštitútom edukológie a sociálnej práce Prešovskej Univerzity.