Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Okrúhle stoly

II. STRETNUTIE PRI OKRÚHLOM STOLE
Občianske združenie EsFem, v spolupráci s Inštitútom edukológie a sociálnej práce, ako aj Klubom rodových štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo 15. 12. 2014 II. stretnutie pri okrúhlom stole pod názvom

Sexuálna výchova – kontexty rodovej rovnosti a ľudských práv.

Podujatie sa konalo na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Spolu s Vami, expertkami a expertmi formulujúcimi aktuálne trendy v oblasti politiky a výchovy k občianstvu a ľudským právam, sme hľadali odpovede na aktuálne otázky v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti a sexuálnej výchovy ako ich súčasti.
Medzi iným aj na nasledujúce:

Ako komunikovať problematiku sexuálnej výchovy tak, aby sme verejnosti vrátane rodičov poskytli relevantné informácie?
Ako zabezpečiť výchovu k ľudským právam aj v kontexte ochrany ľudského tela a osobnej integrity detí v prostredí predškolskej a elementárnej výchovy?
… a ďalšie …

Z podujatia ponúkame aj tlačovú správu.

Podujatie je jedným z výstupov projektu Vlastná izba. „Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.“