Budovateľská 11, 080 01 Prešov
+421 905 924 202

Na stiahnutie

Rodovo citlivá výchova – aktivity

 1. …ako na to… (pdf, 127 KB)
  Odporúčania pre učiteľky a učiteľov snažiacich sa o rodovo citlivý prístup v práci s deťmi a mladými ľuďmi. Text je súčasťou handoutov pre semináre v rámci projektu “Model rodovo citlivej výchovy” a vzťahuje sa k návrhom aktivít pre prácu s deťmi.
 2. Falošné rozdiely (pdf, 54 KB)
 3. Hľadá sa otec (pdf, 45 KB)
  aktivita vytvorená pre projekt „Rodovo citlivá výchova chlapcov“, podporený SČŽF
 4. Hra so slovami (pdf, 51 KB)
 5. …keď to isté nie je to isté…“ (pdf, 74 KB)
  aktivita vytvorená pre projekt „Rodovo citlivá výchova chlapcov“ podporený SČŽF
 6. Nebojte sa otcovstva (pdf, 1 083 KB)
  aktivita vytvorená pre projekt „Rodovo citlivá výchova chlapcov“ podporený SČŽF
 7. Prepáčte, mám otázku … (pdf, 49 KB)
 8. Profesie (pdf, 98 KB)
 9. Zamestnávateľ ústretový rodine (pdf, 48 KB)
  aktivita vytvorená pre projekt „Rodovo citlivá výchova chlapcov“ podporený SČŽF

Rodovo citlivá výchova – texty

 1. Čo sa v škole o nerovnosti naučíš … (pdf, 117 KB)
  O stereotypoch v škole. Text bol prvý krát publikovaný v knihe „Ružový a modrý svet: rodové stereotypy a ich dôsledky“ (editorky: Cviková, J. – Juráòová,J.), ktorú vydalo záujmové združenie žien Aspekt v Bratislave v roku 2003
 2. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (pdf, 118 KB)
  Dohovor OSN – pre Slovensko záväzný od roku 1987
 3. Dohovor o právach dieťaťa (pdf, 148 KB)
  Dohovor OSN – pre Slovensko záväzný od roku 1991
 4. Rodovo citlivá výchova: metodická príručka (2006) (pdf, 1 058 KB)
  Metodicko-teoretický materiál publikovaný v rámci projektuov RODOVO CITLIVÁ VÝCHOVA CHLAPCOV a …KEĎ SA STEREOTYPY STANÚ VIDITEĽNÝMI, STRATIA SVOJU MOC… s podporou Slovensko-českého ženského fondu
 5. Rodové stereotypy v učebniciach (pdf, 1 030 KB)
  Diplomová práca Jany Kišoňovej obhájená na katedre občianskej a etickej výchovy PdF UK v Bratislave v roku 2005
 6. Listina práv dievčat (pdf, 80 KB)
  Táto Listina práv dievčat bola prijatá na 9. Zasadnutí Európskeho kongresu BPW v Rejkjavíku 21. – 23. augusta 1997. (BPW je International Federation of Business and Professional Women)
 7. Odporúčanie RE o rodovej rovnosti vo výchove (pdf, 70 KB)
  Odporúčanie Rady Európy z roku 1995 – k dispozícii iba v anglickom jazyku
 8. Rodovo citlivá výchova (pdf, 469 KB)
  Diplomová práca Kataríny Minarovičovej bola obhájená na Katedre etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003.
 9. Úloha školských učebníc v procese rodovej socializácie (pdf, 147 KB)
  Prednáška prezentovaná na konferencii SFÉRY ŽENY, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v máji 2004. Prvý krát publikovaná v zborníku z konferencie
 10. Vzťah rodových stereotypov k zodpovednosti v sexuálnom živote (pdf, 138 KB)
  Prednáška bola prezentovaná na konferencii Alternatívy zodpovednej sexuálnej výchovy, ktorá sa konala v Modre 28. – 30. 11. 2001. Bola prvý krát publikovaná v zborníku z konfere
 11. Ženy a muži podľa učebníc (pdf, 946 KB)
  Monitoring učebníc sexuálnej výchovy zameraný na výskyt rodových stereotypov, realizovaný v roku 2002.

Násilie napáchané na ženách

 1. Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách (pdf, 76 KB)
  Deklarácia Spojených národov z roku 1993
 2. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (pdf, 118 KB)
  Dohovor OSN, pre Slovensko záväzný od roku 1987
 3. Keď sa domov stane zajatím (pdf, 86 KB)
  Článok publikovaný vo viacerých printových médiach počas kampane PIATA ŽENA
 4. Ľahostajnosť, ktorá zabíja (pdf, 69 KB)
  Článok venovaný problematike násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch bol publikovaný na www.changenet.sk 7. 12. 2001 v rámci kampane PIATA ŽENA
 5. Legislatívne pozadie problematiky násilia páchaného na ženách (pdf, 115 KB)
  Príspevok bol prednesený na výročnej “aprílovej konferencii” organizovanej pre členov a členky Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, ktorú spoluorganizovalo o. z. EsFem. Konferencia bola tematicky venovaná problematike
 6. Spoločenské a ľudskoprávne aspekty násilia páchaného na ženách (pdf, 634 KB)
  Diplomová práca Adriany Mesochoritisovej, ocenená cenou rektora. Bola obhájená v roku 2001 na katedre politológie FiFUK Bratislava
 7. Prečo ženy zažívajú násilie (pdf, 175 KB)
  O rodových stereotypoch ako príčine násilia páchaného na ženách. Text bol prvý krát publikovaný v knihe „Ružový a modrý svet: rodové stereotypy a ich dôsledky“ (editorky: Cviková, J. – Juráňová,J.), ktorú vydalo záujmové združenie žien Aspekt v Bratislave
 8. Rodový prístup k násiliu (pdf, 112 KB)
  Argumentácia o nevyhnutnosti rodovo citlivého prístupu k problematike násilia páchaného na ženách

Výskum a evaluácia

 1. ROD-PRÁCA-PRIESTOR očami slovenských žien a mužov (vnd.ms-powerpoint, 658 KB)
  Prezentácia výsledkov výskumu, ktorý o.z. EsFem relaizovalo v rámci projektu ROD-PRÁCA A PRIESTOR s podporou ESF – SOP ĽZ. Výskumné zistenia boli odprezentované na záverečnej konferencii 8. 12. 2006 v Prešove
 2. ROD-PRÁCA-PRIESTOR: typológia regiónov (pdf, 681 KB)
  Prehľadná mapa regiónov podľa typológie v rámci projektu ROD-PRÁCA-PRIESTOR. Projekt je realizovaný s podporou ESF v rámci sektorového operaèného programu ľudské zdroje
 3. Mediálne obrazy žien 45+ (pdf, 505 KB)
  Prezentácia priebežných zistení z obsahovej analýzy médií realizovanej v rámci projektu Plus pre ženy 45+ s podporou ESF v rámci Iniciatívy EQUAL. Prezentáciu predniesla Monika Bosá na medzinárodnej konferencii 10. mája 2007 v Bratislave
 4. kampaň PIATA ŽENA (pdf, 247 KB)
  Evaluácia prvého ročníka kampane o násilí páchanom na ženách, s využitím GEM metodológie
 5. ROD-PRÁCA-PRIESTOR : Typológia regiónov – výber (pdf, 266 KB)
  Prehľadná mapa regiónov podľa typológie v rámci projektu ROD-PRÁCA-PRIESTOR. Projekt je realizovaný s podporou ESF v rámci sektorového operačného programu ľudské zdroje
 6. ROD-PRÁCA-PRIESTOR (východiská) (pdf, 205 KB)
  Draft štúdie politických východísk pre uplatňovanie gender mainstreamingu na Slovensku pre projekt ROD-PRÁCA-PRIESTOR, ktorý je realizovaný vďaka podpore ESF (v rámci Sektorového operačného programu ľudské zdroje)
 7. ROD-PRÁCA-PRIESTOR (1. fáza) (pdf, 309 KB)
  Správa z prvej fázy projektu ROD-PRÁCA-PRIESTOR podporeného ESF v rámci programu SOP ľudské zdroje
 8. Verejná diskusia o interrupciách (pdf, 259 KB)
  Analýza vybraných printových médií zameraná na využívanie metód politickej propagácie liberalizácie alebo reštrikcie interrupcií
 9. Správa z reprezentatívneho výskumu postojov učiteliek a učiteľov na SOŠ v rámci projektu CREdu : výber z analýzy otvorených otázok

 

Gender mainstreaming

 1. ROD-PRÁCA-PRIESTOR: gender mainstreaming (vnd.ms-powerpoint, 133 KB)
  Prezentácia Oľgy Pietruchovej v rámci programu záverečnej konferencie projektu Rod, práca a priestor realizovaného s podporou ESF v rámci SOP ĽZ, ktorá sa konala 8. 12. 2006 v Prešove
 2. Analýza dôchodkovej reformy (pdf, 143 KB)
  Gender mainstreaming v dôchodkovej reforme. Práca bola prvý krát uverejnená na www.moznostvolby.sk a www.olga.sk
 3. Gender mainstreaming (pdf, 133 KB)
  Stručná informácia o GM. Práca bola použitá na seminári pre novinárov a novinárky, ktorý organizovalo o. z. EsFem v roku 2000

Iné aktivity

 1. ROD-PRÁCA-PRIESTOR: projekt (vnd.ms-powerpoint, 128 KB)
  Prezentácia predstavujúca projekt Rod, práca a priestor, ktorý o. z. EsFem realizovalo s podporou ESF – ĽZ. Projekt predstavila Monika Bosá na jeho záverečnej konferencii 8. 12. 2006 v Prešove
 2. ROD-PRÁCA-PRIESTOR: základné východiská projektu (vnd.ms-powerpoint, 578 KB)
  Prezentácia Adriany Mesochoritisovej v rámci programu záverečnej konferenciu projektu Rod, práca a priestor realizovaného s podporou ESF – SOP ĽZ, ktorá sa konala 8. 12. 2006 v Prešove
 3. Prečo je (tá) láska taká ťažká … (pdf, 129 KB)
  O rodových stereotypoch a ich vzťahu k sexualite. Text bol prvý krát publikovaný v knihe „Ružový a modrý svet: rodové stereotypy a ich dôsledky“ (editorky: Cviková, J. – Juráňová, J.), ktorú vydalo záujmové združenie žien Aspekt v Bratislave

Výročné správy budú postupne doplnené …