... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Model rodovo citlivej výchovy chlapcov
Model rodovo citlivej výchovy chlapcov PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 16 August 2010 15:08 | Počet zobrazení: 2906
  

1. 9. 2005 -  31. 8. 2006
(projekt podporil Slovensko-český ženský fond)
V rámci twiningového projektu MPSVR SR vydalo v roku 2006 „Príručku dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku.“  Autorka, francúzska expertka Rachel Silvera, zaradila projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov do príručky ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.
Projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov bol koncipovaný ako pilotný. Bol realizovaný na konkrétnej vybranej strednej škole v spolupráci s učiteľom, s ktorým sme mali v minulosti pozitívne skúsenosti. Na hodinách etiky.


Zameranie projektu

Projekt bol zameraný na elimináciu rodových stereotypov v súvislosti s mužskosťou, ktoré môžu predstavovať bariéru plnohodnotného a všestranného rozvoja osobnosti chlapcov. (Rodové stereotypy vychádzajúce z tradičnej predstavy o mužskosti, predstavujú komplex neformálnych, alebo zamlčaných „zákazov a príkazov“ obmedzujúcich chlapcov a mužov hlavne v oblasti vytvárania priateľských a partnerských vzťahov, sebapoznania a pozitívneho sebavyjadrenia).


Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo vytvorenie takých pedagogických postupov, ktoré podporujú u chlapcov práve tieto oblasti rozvoja osobnosti, eliminujú agresivitu a podporujú prvky starostlivosti.Primárnou témou bola podpora starostlivosti u chlapcov v najširšom zmysle slova. Vzdelávací modul vyústil do tém otcovstva, ako plného rodičovstva a prevencie násilia v párových vzťahoch.


 
Fázy projektu PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 16 August 2010 15:09 | Počet zobrazení: 2720
  

Projekt pozostával z 3 fáz:

1. Prieskum vnímania mužskosti medzi chlapcami (2 časti: dotazníkové šetrenie a obsahová analýza slohových prác)
2. Tvorba vzdelávacieho modulu (metodiky a texty využiteľné pri práci s chlapcami)
3. Odskúšanie modulu (realizácia prednášok s využitím navrhovaných metodík a postupov)

 
Odskúšanie Modulu PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 16 August 2010 15:09 | Počet zobrazení: 3081
  

Na základe teoretických východísk, našich predchádzajúcich skúseností a výsledkov prieskumu sme zostavili výber vhodných aktivít a postupov, ktoré je možné využiť pri priamej práci s chlapcami. Výber pozostával z metodík, ktoré v sebe zahŕňali prednášky, diskusné aktivity, rolové hry, kooperatívne aktivity, práca s obrazovým materiálom, a pod.