... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Výročná správa 2013 PDF Tlačiť E-mail
13 Január 2014 | Počet zobrazení: 2494
Napísal Administrator   

Výročná správa za rok 2013

Občianske združenie EsFem je feministická organizácia, ktorá od roku 1999 vyvíja aktivity zamerané na podporu dodržiavania ľudských práv žien a detí, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a presadzovanie rovnosti príležitostí žien a mužov (podrobnejšie v stanovách).

Pri svojej práci vychádzame z presvedčenia, že rodové stereotypy ako nevedomý mechanizmus prispievajú k bariéram dosiahnutia plnej rovnosti medzi ženami a mužmi, dievčatami a chlapcami. Veríme, že uvedomenie si rodových stereotypov a ich dôsledkov je nevyhnutným predpokladom pri akejkoľvek práci v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti všeobecne. Z tohto stanoviska vyplýva aj heslo ktoré sa stalo ústredným motívom našej práce:

... keď sa stereotypy stanú viditeľnými, stratia svoju moc....

Oblasti, ktorým venujeme pozornosť:

-          rodová senzibilizácia

-          rodová rovnosť vo výchove a vzdelávaní

-          feministická pedagogika

-          rodový výskum a analýzy

-          obhajoba práv dievčat a žien

-          rodová rovnosť na trhu práce

-          násilie páchané na ženách

-          aktívne otcovstvo

-          men‘s studies

-          gender mainstreaming

 

Občianske združenie EsFem má v súčasnosti 16 členiek a členov (z toho 13 žien)


Odborná garancia jednotlivých oblastí:

rodovo citlivá výchova

Mgr. Monika Bosá, PhD.                  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.             Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

rodový výskum

Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD.       Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Natália Sedlák Vendelová, PhD. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

men‘s studies

Mgr. Dávid Bosý, PhD.                      Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Martin Bereš, PhD.                 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

EsFem je spoluzakladateľskou a členskou organizáciou o. z. Piata žena, o. z. Možnosť voľbyŽenskej loby Slovenska

EsFem je členom medzinárodných organizácií: VAWE, Anna Lindh Network (od r. 2008) a prostredníctvom Kataríny Minarovičovej, Moniky Bosej a Adriany Jesenkovej má zastúpenie aj v medzinárodnej organizácie Gender and Education Association (od r. 2009).

 

Monika Bosá a Katarína Minarovičová sú členkami Výboru pre rodovú rovnosť pri Výbore NR SR pre ľudské práva, národností a postavenie žien.

 

EsFem dlhodobo spolupracuje s organizáciami s podobným zameraním:

Aspekt

Centrum rodových štúdií v Bratislave

Fenestra

Inštitút edukológie a sociálnej práce PU v Prešove

Inštitút pre verejné otázky

Gender Studies, o.p.s.

Katedra etickej a občianskej výchovy PDF UK v Bratislave

Slovensko-český ženský fond

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

ZZŽ MYMAMY

Žába na prameni

..... a ďalšie

Naša práca s deťmi a mladými ľuďmi bola v roku 2000 na IF Rady Európy, ktoré sa konalo v Bratislave pod názvom Ľudské práva dievčat a žien, zaradená medzi záverečné odporúčania pre národné vlády, ako vhodný spôsob práce zameranej na elimináciu rodových stereotypov.

V rámci twiningového projektu MPSVR SR vydalo v roku 2006 „Príručku dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku.“ Autorka, francúzska expertka Rachel Silvera, zaradila projekt Model rodovo citlivej výchovy chlapcov do príručky ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.

Naša činnosť by nebola možná bez podpory donorov, ktorí okrem finančnej pomoci prispeli k našej práci aj radami a osobnou  podporou. Vďaka preto patrí aj im:

Slovensko-český ženský fond

Nadácia Pontis

NPOA

Európsky sociálny fond

NOS – OSF Bratislava

Nadácia pre deti Slovenska

ETP, Ekopolis

APVV

ALF

 

Inštitucionálne a personálne zabezpečenie aktivít v r. 2013:

Začiatkom roka 2007 občianske združenie EsFem prijalo zmeny v organizačnej štruktúre združenia a presunulo sa sídlo združenia z Bratislavy do Prešova. Toto rozhodnutie zodpovedalo našim snahám podporiť celoslovenský dosah aktivít, ktoré realizujeme. Prešov od začiatku našej činnosti predstavoval spolu s Bratislavou „domovské stanice“ pre spoluprácu so školami a učiteľkami a učiteľmi. Keďže vzdelávacie aktivity a rodovo citlivá pedagogika ako súčasť dlhodobého ťažiskového projektu Model rodovo citlivej výchovyVlastná izba predstavujú náš primárny záujem, voľba Prešova ako nového sídla organizácie bola logickým rozhodnutím pre posilnenie práve týchto dimenzií našej existencie. Nové sídlo organizácie umožňuje posilniť spoluprácu aj s vysokými školami: Katedrou etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Inštitútom Edukológie a sociálnej práce Prešovskej Univerzity v Prešove. O.z. EsFem prevádzkovalo feministickú knižnicu a kanceláriu EsFem v Prešove. Knižnica je pre verejnosť k dispozícii ako prezenčná študovňa odbornej literatúry. Návštevníčky a návštevníci majú k dispozícii online databázu odborných článkov Gender Watch (v rámci databázy ProQuest), ktorá obsahuje články z vyše 270 odborných časopisov, venujúce sa rodovej problematike. Sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré takúto službu poskytuje.

 

Aktivity realizované v roku 2013:

Január:

-          14. 1. Členstvo v Date Rape Network

-          30.1 členstvo v nominačnom výbore ocenenia Piata žena 

Fenruár

-          Založenie Klubu rodových štúdií na FF PU v Prešove

Marec

-          21. 3. Olympiáda ludských práv Téma XV. ročníka : „Ľudské práva žien a rodová rovnosť .“ (Prezentácia o rodovo citlivej výchove)

-          13. - 15. Marec: Návšteva z Gender Studies, o.p.s. Praha

-          8. 3. Prvé zasadnutie Klubu rodových štúdií na FF PU

-          6. 3. Rádio Regina - relácia k MDŽ

-          15. 3. prednáška na Súkromnom bilingválnom gymnáziu v Prešove (Dejiny a význam MDŽ)

September:

-          stáž v rámci projektu Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí (Hradecko Královský kraj) 12. 9.

-          Seminár o rodovej rovnosti pre Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (Kežmarské žľaby) 29. 9.

Október:

-          2. - 3. Praha Gender Studies, o.p.s., workshop Rodovo citlivá výchova chlapcov vo vzťahu ku kariérovému poradenstvu

November:

-          11. 11. Prednáška naFakulte verejnej správy UPJS Košice (Rodová rovnosť)

-      26. 11: Workshop o Sexuálnej výchove a rodovo citlivej pedagogike (pre Občan, demokracia, zodpovednosť, Bratislava)

Rozpočet v roku 2013:

 

Celkový rozpočet o.z. EsFem v roku 2013, zdroje financovania:

 

Spolu 8200,- EUR

200,- dve percentá

6 000,- SCZF (všeobecná výzva)

2 000,- členské/rezerva

 

Domnievame sa, že intenzívna spolupráca, výmena skúseností a sieťovanie odborníčok a odborníkov môže výraznou mierou prispieť k inštitucionálnemu posilneniu problematiky rodovej rovnosti na Slovensku.

 

Správu vypracovala: Katarína Minarovičová (výkonná riaditeľka)