... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Odskúšanie Modulu PDF Tlačiť E-mail
16 August 2010 | Počet zobrazení: 3080
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Na základe teoretických východísk, našich predchádzajúcich skúseností a výsledkov prieskumu sme zostavili výber vhodných aktivít a postupov, ktoré je možné využiť pri priamej práci s chlapcami. Výber pozostával z metodík, ktoré v sebe zahŕňali prednášky, diskusné aktivity, rolové hry, kooperatívne aktivity, práca s obrazovým materiálom, a pod.

Medzi hlavné témy jednotlivých aktivít patrili: vzťah rodu a pohlavia, vzory mužskosti, sexualita a mužskosť, rodičovstvo ako otcovstvo, emocionalita a mužskosť, zodpovednosť a starostlivosť, trh práce rodová rovnosť,  feministické hnutie a nové vzory mužskosti,...

Vzhľadom na to, že stereotypy v súvislosti s mužskosťou predstavujú prekážku plnohodnotného sebarozvoja a sebavyjadrenia chlapcov, hlavne v oblasti partnerských vzťahov, zvládania stresu a agresivity, ... predpokladáme, že výchova zameraná na predchádzanie možným negatívnym dôsledkom rodových stereotypov bola a bude prínosná pre každého zo zúčastnených chlapcov. Konkrétne pozitívne výsledky znamenajúce zásadnú zmenu v eliminácii stereotypov a ich negatívnych dôsledkov nie je možné predpokladať bezprostredne po ukončení projektu. Takéto výsledky súvisia so zmenou spoločenských postojov, čo je možné sledovať iba vo veľmi dlhom časovom horizonte.

Budeme však  projekt považovať za úspešný v prípade, že sa podarí motivovať chlapcov k tomu, aby priamo na hodine, pred svojimi spolužiakmi (ktorí môžu predstavovať silnú sociálnu kontrolu v rámci rovesníckej skupiny viažucu sa na „dodržiavanie“ mužskosti) boli ochotní vyjadriť svoje názory a postoje k diskutovaným témam, keď budú uvažovať o vzťahu k svojej vlastnej mužskosti, o vzťahoch k iným ľuďom, o možnostiach vlastnej zraniteľnosti a potrebe pomoci od druhých, o vzájomnej závislosti ako súčasti medziľudských vzťahov z nového – nestereotypného pohľadu, ktorý v bezprostrednej situácii môže byť svojou novosťou aj ohrozujúci a zneisťujúci.

Z takto stanoveného kritéria úspešnosti projektu nie je možné stanoviť merateľné indikátory. Vychádzajú z priamej aktuálnej spätnej väzby od chlapcov. (O spätnú väzbu sa však pokúsime formou dotazníka v závere projektu).