... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Fázy projektu PDF Tlačiť E-mail
16 August 2010 | Počet zobrazení: 2719
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
Projekt pozostával z 3 fáz:

1. Prieskum vnímania mužskosti medzi chlapcami (2 časti: dotazníkové šetrenie a obsahová analýza slohových prác)
2. Tvorba vzdelávacieho modulu (metodiky a texty využiteľné pri práci s chlapcami)
3. Odskúšanie modulu (realizácia prednášok s využitím navrhovaných metodík a postupov)


Projekt bol realizovaný v rámci hodín etiky na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Na základe našich predchádzajúcich skúseností z realizácie projektu Model rodovo citlivej výchovy sme sa rozhodli pre výber konkrétnej školy z viacerých dôvodov:

®     ide o školu, ktorá pripravuje študentov a študentky na profesiu považovanú za „typicky mužskú“.

®     pomer chlapcov a dievčat je veľmi nevyvážený. (v priemere sú to iba 3 – 4 študentky k 28 študentom v triede). Takýto nízky počet iba zvýrazňuje a potvrdzuje „mužský imidž“ školy

®     znalosť prostredia a záujem zo strany učiteľa: na uvedenej škole sme aj v minulosti realizovali projekt Model rodovo citlivej výchovy – aj keď v obmedzenej miere. Sústredili sme sa priamo na prácu so študentmi a študentkami a spolupracujúcemu učiteľovi sme distribuovali odbornú literatúru v danej oblasti. Naša práca sa stretla s pochopením a záujmom zo strany učiteľa. Už v minulosti sme uvažovali o prehĺbení spolupráce – hlavne o potrebe zdôraznenia niektorých tém, ktoré boli kosti, považované aj zo strany učiteľa za prioritné: násilie v párových vzťahoch, agresivita ako súčasť mužskosti, problémy chlapcov so sebavyjadrením a podpora výchovy k rodičovstvu prostredníctvom motivácie pre otcovstvo a prehĺbenia schopnosti starostlivosti.