... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Rod - práca - priestor PDF Tlačiť E-mail
16 August 2010 | Počet zobrazení: 6321
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
 

(Priestorové súvislosti rodových rozdielov vo vzťahu k zamestnanosti a trhu práce)

1.12. 2004 – 31. 12. 2006  

Projekt realizovaný s finančnou podporou z ESF v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje. (Priorita č. 2: Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce, Opatrenie č. 2.2: Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie rodinného a pracovného života)

 

Projekt Rod, práca a priestor vznikol so zámerom získania čo najadresnejších informácií, ktoré by boli využiteľné pre odstraňovanie prekážok rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce, hlavne pokiaľ ide o zosúladenie rodinného a pracovného života.

Výsledkom projektu by pritom mala byť široká poznatková báza (pozostávajúca z empirických zistení z regiónov, príkladov dobrej praxe, ako aj teoretických a ľudskoprávnych východísk) využiteľná pri intervencii v prospech politiky rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce. 

Doterajšie poznatky z analýz trhu práce ukazujú, že zamestnanosť a trh práce sú v SR značne regionálne diferencované. Slovenský trh práce nie je homogénny, pozostáva z viacerých regionálnych trhov práce s vlastnými špecifikami a dynamikou.Na základe dostupných štatistických údajov a analýz (Štatistické ročenky, Správy o sociálnej situácii v SR, Výberové zisťovania pracovných síl,..) sa dá oprávnene predpokladať, že zamestnanosť a trh práce vykazujú v SR značné rodové rozdiely. Dlhodobejšie je signalizovaná vysoká miera rodovej segregácie podľa povolania, negatívna korelácia medzi priemernou mzdou v odvetví a podielom žien na jeho pracovnej sile, menej žien vo vedúcich funkciách a podobne. Štatistické dáta tiež umožňujú predpokladať, že pracovné skúsenosti žien a mužov budú odlišné. Potvrdzujú to aj izolované štúdie venované tejto téme (Rodové štatistiky, Štúdia ex-ante k téme č. 8 iniciatívy Equal,...). Ženy SR pracujú v platenom zamestnaní, a zároveň nesú hlavnú zodpovednosť za domácnosť a starostlivosť o deti. Z prieskumov verejnej mienky (IVO, 1995, 1999, 2001) vyplývajú dvojznačné a kontradikčné postoje k deľbe práce podľa rodu a k pracovnej kariére žien. Taktiež zamestnávatelia nazerajú ženy ako menej vhodné pre pracovnú kariéru ako muži kvôli starostlivosti o deti (napr. Prieskum potrieb mladých rodín 2004). Zatiaľ zaznieva iba slabý hlas za rovné roly žien a mužov v rodičovstve a v domácnosti. Napriek uvedeným faktom sa v podmienkach SR nevenovala doteraz systematická výskumná pozornosť empirickým rozdielom v ekonomickej aktivite žien a mužov.  Projekt Rod, práca a priestor vychádza z predpokladu, že je potrebné analyzovať obidve vyššie naznačené determinanty zamestnanosti vo vzájomných súvislostiach - rodové aspekty je potrebné analyzovať spolu s aspektmi priestorovými. Rod, práca a priestor vo svojej vzájomnej previazanosti vytvárajú najvhodnejší rámec pre skúmanie procesov vstupu a zotrvávania na trhu práce (či mimo neho). Rodová segregácia a rozdielne pracovné skúsenosti žien a mužov sú vytvárané v a reprodukované cez konkrétny priestor, sídlo a lokalizáciu sociálnych sietí.  Závislosť na lokálnych pracovných príležitostiach sa prejavuje  hlavne u žien, ktoré majú primárnu zodpovednosť za rodinu a domácnosť. Zodpovednosť za rodinu je v podmienkach SR vo väčšine prípadov delegovaná na ženy, čo výrazným spôsobom zužuje pole možností pre výber pracovného miesta z hľadiska kvality a priestorovej dostupnosti. Závislosť žien (ale i mužov) na lokálne dostupných pracovných miestach obracia pozornosť na  existenciu rôznych oblastí zamestnanosti. Dôvodom je, že sociálne, ekonomické a regionálne hranice sa prekrývajú a vzájomne ovplyvňujú: lokalizácia firiem pri vyhľadávaní pracovnej sily spolu so špecifickými rozdielmi v lokálnych zdrojoch a pracovných príležitostiach, pracovných vzoroch a kultúre rodičovstva ovplyvňujú spôsoby, akými si rodiny organizujú svoj život a ako sa rodové vzťahy premietajú do každodenného života.  Priestor možno pritom nazerať tak v jeho fyzickej podobe („top“ regióny – „bottom“ regióny, mesto – dedina), ako aj v symbolickej podobe (verejná – súkromná sféra, pracovné miesto – domácnosť). Možnosti vstupu a zotrvávania na trhu práce u mužov a žien v projekte Rod, práca a priestor sú tematizované cez obe optiky takto chápaného priestoru. Veľká pozornosť je sústredená na regionálnu analýzu trhu práce, rozloženie pracovných síl, kultúru práce a hospodárskych organizácií.

 

Projekt Rod, práca a priestor je koncipovaný spôsobom, ktorý by mal zaručiť využitie jeho výsledkov vo viacerých oblastiach spoločenského života. Výsledky komparatívneho výskumu môžu slúžiť ako podklady pre rozhodovanie o systémových otázkach zamestnanosti tak na regionálnej, ako aj na centrálnej úrovni. Metodologické postupy, formulácia teoretických východísk, analýza vytýčených empirických skutočností budú príspevkom k rozvoju sociálno-vedného výskumu na Slovensku. 

 

Štruktúra projektu Rod, práca a priestor: Aktivity realizované v rámci projektu sa dajú v zásade rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvú skupinu reprezentujú výskumné postupy a procedúry a druhou skupinou sú aktivity zamerané na šírenie získaných poznatkov.

 

Hlavným cieľom výskumných aktivít je identifikovať, akým spôsobom sa vo vzťahu k pracovnej činnosti (platenej i neplatenej) vytvárajú rozdiely medzi ženami a mužmi, ale aj medzi ženami žijúcimi v rôznych prostrediach. Jedine podrobná a viacnásobná analýza súvislostí a poznanie prekážok môže viesť k ich efektívnemu odstráneniu a posilneniu rodovej rovnováhy na trhu práce. Výskumné aktivity usilujú o zachytenie toho, kde sú hlavné príčiny rozdielov a aké sú možnosti ich odstránenia. Výsledkom by malo byť vytvorenie kvantitatívneho obrazu o tom, ako sa na Slovensku za posledné obdobie vyvíjali rodové rozdiely v platenej i neplatenej práci, identifikovať prázdne miesta v štatistických údajoch (problémové definície a metódy zberu) a ich spracovaní a vytvoriť empirické bázy, ktoré by mali byť nevyhnutným predpokladom informovanej diskusie o probléme.

a)       Výskumné aktivity: Centrálnu os výskumných aktivít tvorí emancipačná, inkluzívna analýza sociálnych a priestorových dimenzií pracovnej činnosti žien a mužov. Na poznávanie ich stavu a vysvetlenie inštitucionálneho kontextu sa využije mnohonásobný metodologický prístup a kombinácia výskumných metód. Kvantitatívne metódy merania sa budú dopĺňať a korigovať kvalitatívnymi metódami.

b)       Diseminačné aktivity: Projekt kladie veľký dôraz na šírenie informácií. Zahŕňa preto viacero aktivít, ktoré sa orientujú na naplnenie tohto zámeru. Chce prispieť k tomu, aby sa výskumné zistenia a poznatky dostali do praxe a pretavili sa do konkrétnych politických a praktických inovácií. Projekt chce nie len rozširovať poznatkovú bázu, ale čo najširším sprístupnením výsledkov chce prispieť k budovaniu širšej spolupráce a poskytnúť tieto zdroje pre aktívne pôsobenie ďalších subjektov v oblasti trhu práce, ktoré sa venujú vzdelávacím a iným aktivitám. Predložená správa zahŕňa výsledky prvej etapy riešenia projektu: Regionálnu typológiu (založenú na štatistických ukazovateľoch):  Východisko výskumných a analytických prác tvorí kvantitatívna analýza dostupných štatistických údajov za regióny SR o zložení populácie, pracovných a ekonomických charakteristikách  U relevantných ukazovateľov sa tam, kde to v tejto fáze bolo možné, sledovalo rozloženie podľa pohlavia, ako aj časové rady. Konečným produktom analýzy akumulovaných údajov je typológia regiónov z hľadiska zdrojov, výsledkov a perspektív zamestnanosti žien a mužov.

 

Okrem poskytnutia kvantitatívneho obrazu o priestorových a rodových rozdieloch súvisiacich s trhom práce a zamestnanosťou typológia predstavuje východisko pre následné výskumné aktivity. Na základe nej budú vybrané regióny reprezentujúce jednotlivé identifikované typy, v ktorých sa uskutočnia ďalšie kvantitatívne zisťovania a kvalitatívne sondy. Prvá etapa projektu pozostáva z nasledujúcich čiastkových aktivít:

-          prípravná fáza: príprava koncepcie spracovania, výber ukazovateľov, získavanie a nákup štatistických dát a ich dodatočných triedení, technická príprava (softvérové vybavenie)

-          realizačná fáza: nahrávanie dát, štatistické analýzy, odborné analýzy

-          záverečná fáza: vypracovanie čiastkovej záverečnej správy, výber regiónov pre empirické výskumy

 

Projekt Rod, práca a priestor pokračuje ďalšími aktivitami v nasledujúcich fázach: 

Výskumné aktivity: 2.       etapa projektu:

a)       hĺbkové rozhovory Kvantitatívny prieskum pracovných skúseností obyvateľov vybraného regiónu sa doplní o štruktúrované rozhovory. Cieľom tejto výskumnej aktivity je prehĺbiť poznanie a pochopenie problémov, s ktorými sa pracujúca populácia stretáva, procesov, ako kombinujú pracovné a rodinné povinnosti, skúseností s prístupom zamestnávateľov, plnenie a formovanie rodových rolí, tlak očakávaní, postoje a ašpirácie vo vzťahu k platenej práci. Takáto metóda výskumu umožňuje tiež detailnejšie sledovať individuálnu históriu pracovnej kariéry a identifikovať dôležité činitele, ktoré do jej vývoja na rôznych úrovniach vstupujú.

b)       prieskum inštitúcií a zamestnávateľovPre pochopenie mechanizmov tvorby rodových rozdielov na trhu práce a rodových špecifík zamestnanosti je dôležité poznať aj fungovanie a prístup relevantných inštitúcií v regióne. Ukazuje sa preto ako nevyhnutné doplniť zisťovanie o analýzu inštitucionálneho prostredia. V rámci tejto výskumnej aktivity sa použijú dva nástroje zberu dát: internetová anketa založená na dotazníkovej metóde a štruktúrované rozhovory so zástupcom inštitúcie.

 

Dôležitými aktérmi vo vzťahu k trhu práce a zamestnanosti sú zamestnávateľské organizácie, preto výskum nemôže vynechať analýzu tohto prostredia. Z metodologického hľadiska bude postup rovnaký ako v prípade prieskumu inštitúcií.

3.       etapa projektu:

a)       reprezentatívny empirický výskum vo vybraných regiónochVo všetkých vybratých regiónoch – zástupcoch identifikovaných typov (odhadovaný počet 4 regióny) sa uskutoční reprezentatívny empirický výskum populácie v produktívnom veku. Ako nástroj zberu dát sa použije štandardizovaný dotazník. Obsahovo bude zameraný na vývoj pracovnej kariéry žien a mužov (etapy, úspechy, prekážky, prerušeni

a), rodové roly a pracovno-rodové ideológie, pracovný čas a rodové nerovnosti v rodine. Výskumné aktivity budú priebežne dopĺňané o výsledky zo štúdia medzinárodných, slovenských a regionálnych dokumentov a regionálnej tlače relevantných v problematike rodovej rovnosti a trhu práce.

 

Diseminačné aktivity: 4.       etapa projektu:

a)       Slovník  základných pojmov

b)       Regionálne semináre 

c)       Záverečná konferencia

d)       Publikovanie výsledkov výskumu (čiastočné, súhrnné správy) Výstupy z projektu si môžete preštudovať na našich stránkach v sekcii „Na stiahnutie“.