... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

EsFem v projekte Plus pre ženy 45+ PDF Tlačiť E-mail
16 August 2010 | Počet zobrazení: 3036
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   
1. Mediálne obrazy žien 45 + : obsahová analýza médií

Obsahová analýza médií pozostáva z troch samostatných častí: analýza denníkov Sme, Pravda, Nový čas a Hospodárske noviny za obdobie jún 2004 až jún 2005, analýza reklamných spotov Dôchodkových správcovských spoločností a analýza rozhovorov uverejnených v časopisoch Slovenka, Život, Plus 7 dní a Trend za obdobie marec – máj 2007

Výskum je zameraný na rodové a vekové stereotypy ako zdroje možných bariér pre ženy (nie len) 45 + na trhu práce.

Autorkou výskumu je Monika Bosá

Aktivita bude ukončená v novembri 2007

Výsledky výskumu budú publikované aj v printovej podobe koncom roka 2007

Priebežné výsledky výskumu boli prezentované na viacerých seminároch a konferenciách.

Môžete si ich stiahnuť v sekcii „na stiahnutie - výskum“2. Rodové tréningy pre členky Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov pri KOZ SRCieľom hĺbkových rodových tréningov členiek a členov KRPMŽ KOZ SR je, aby nadobudli schopnosť ako multiplikátorky a multiplikátori šíriť získané vedomosti pre členov a členky ďalších odborových organizácií. Tréningy sú štruktúrované tak, aby posilnili praktické zručnosti sociálnych partnerov napr. pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv, ako aj pri iných aktivitách súvisiacich s presadzovaním politiky rovnosti príležitostí v pracovnom práve a sociálnom zabezpečení, čím priamo prispejú k ochrane práv znevýhodnenej cieľovej skupiny.Ciele rodového tréningu:

Zvýšenie rodovej citlivosti, porozumenie rodových súvislostí (pochopenie významu rodového kontextu) v procese antidiskriminačnej praxe

Posilnenie expertných vedomostí a zručností tak, aby ich dokázali aplikovať v každodennej praxi (posilnenie vlastných pozícii Komisie)

Posilnenie trénerskych (multiplikačných) zručnostíNa úvodnom tréningu, ktorý sa konal 20. – 22. apríla 2006 v Slovenskom Grobe sa zišlo 12 členiek Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov pri KOZ SR s predstaviteľkami Partnerstva a externých tréneriek. Diskutovalo, trénovalo a prednášalo sa na rôzne témy: Ciele projektu partnerstva, Definície – (rod/pohlavie, heterosexuálny imperatív, rodová rovnosť, diskriminácia), „Emancipácia“ žien v reálnom socializme vs. Koncept rodovej rovnosti, Životný cyklus žien, Diskriminácie žien 45+ na trhu práce.Trénersky tím bol zastúpený členkami Partnerstva:

Hlavná trénerka: A. Mesochoritisová (EsFem, rodová expertka, trénerka a konzultantka).

Kotrenérky: M. Bosá (EsFem, expertka pre oblasť rodovocitlivej výchovy), J. Filadelfiová (EsFem, IVO, sociologička, expertka na otázky rodovej rovnosti), ako aj dlhoročnými spolupracovníčkami Z. Kiczková (Centrum rodových štúdií, vysokoškolská pedagogička, expertka v oblasti feministickej filozofie a rodovej rovnosti, zakladateľka rodových štúdií v SR na FF UK Bratislava) a K. Minarovičová (EsFem, expertka v oblasti rodovocitlivej výchovy).Z tréningových metód a techník sa počas tréningu využívali najmä interaktívne aktivity (kognitívne prístupy, hry postavené na zážitku, učenie sa praxou, a to so zámerom dosiahnuť scitlivenie účastníčok tréningu voči cieľovej skupine a objasniť základné východiská projektu. Veľká pozornosť sa venovala najmä problematike rodovej rovnosti, pochopeniu rodových súvislostí a porozumeniu problémov cieľovej skupiny žien vo veku nad 45 rokov z rodového pohľadu.Program a kľúčové témy tréningu:

1,  Predstavenie projektu a jeho cieľov.

2,  Očakávania skupiny.

3,  Definície – rod/pohlavie, heterosexuálny imperatív, rodová rovnosť, diskriminácia, ageizmus.

4,  Situácia žien 45 + na trhu práce v Slovenskej republike a možnosti jej riešenia.

5,  Emancipácia“ žien v reálnom socializme vs. koncept rodovej rovnosti.

6,  Úloha odborov v procese presadzovania rovnosti príležitostí na trhu práce.

7,  Životný cyklus žien. Ohrozenia/obmedzenia rodovo stereotypných koncepcií, mýtus materskej lásky, mýtus krásy, verejné vs. súkromné, vylučovanie mužov z „citových“ sfér a dôležitosť úlohy mužov v oblasti rodinných a rodičovských zodpovedností. Kumulácia znevýhodnení žien 45+.

8,  Posilnenie argumentačných schopností členiek Komisie.Druhý rodový tréning sa konal v dňoch 1.- 3. 6. 2006, opäť v Slovenskom Grobe v penzióne „Husacina plus penzión“. Boli naň prizvané aj členky Komisie zo základných odborových organizácií. Napriek tomu, že tréning sa konal v čase Generálneho štrajku odborov (oblasť zdravotníctva), podarilo sa stretnúť 11 členkám Komisie.Tréning, rovnako ako na minulom stretnutí, viedli viaceré expertky: A. Mesochoritisová, EsFem v role hlavnej rodovej trénerky, v úlohe kotrenérok a kotrenéra prispeli k úspechu tréningu: O. Pietruchová (Možnosť voľby, aktivistka, expertka pre oblasť Gender mainstreamingu), Z. Magurová (EsFem, právnička, expertka pre rodovú rovnosť v oblasti slovenskej a európskej legislatívy) G. Barošová (expertka pre oblasť rovnosti príležitostí na trhu práce) a R. Baláž (EsFem, expert v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce).Program a kľúčové témy tréningu:

1,  Praktické skúsenosti z krajín Európskej únie – Ako pripravovať plány rovnosti príležitostí.

2, Medzinárodné dokumenty (OSN, Rada Európy) a ich využitie v praxi; rovnosť (equality) v podmienkach EÚ.

3, Transpozícia rodových smerníc, aproximácia antidiskriminačnej legislatívy v SR; Národné mechanizmy pre podporu rodovej rovnosti, a to inštitucionálne i legislatívne.

4,  Gender mainstreaming a jeho uplatnenie v praxi.

5, Problémy žien 45+ na trhu práce, možnosti riešenia ich situácie prostredníctvom kolektívneho vyjednávania.Tretí rodový tréning prebehol 5. – 7. októbra 2006 a zúčastnilo sa na ňom13 členiek Komisie.

Tréning viedla J. Vitteková (expertka na komunikačné a vyjednávacie zručnosti) a pomáhala jej kotrénerka A. Mesochoritisová a kotréner R. Kostolanský. Cieľom tohto tréningu bolo predovšetkým zlepšiť komunikačné a vyjednávacie schopnosti účastníčok a účastníkov, ktoré sú nevyhnutné na presadenie požiadaviek pri vyjednávaní so zamestnávateľom.

Program tréningu bol zameraný na základné princípy účinnej komunikácie, aktívne počúvanie, ovplyvňovanie. Hovorilo sa o tom, v čom spočíva sila pri rokovaní, ako úspešne postupovať pri vyjednávaní, ako presviedčať a  správne argumentovať.

Posledný, štvrtý rodový tréning sa konal v dňoch 22. – 24. 2. 2007 opäť v Slovenskom Grobe a zúčastnilo sa na ňom 9 členiek  Komisie. Tak, ako predchádzajúce tréningy, aj tento posledný viedla A. Mesochoritisová. V úlohe kotrénerok vystupovali M. Čambalíková (Sociologický ústav SAV) a J. Filadelfiová (IVO).Hlavnými témami tréningu boli:

1,  Predstavenie výsledkov sociologického výskumu IVO –J. Filadelfiová

2,  Gender equality planning – plánovanie  rodovej rovnosti (modelové situácie) – A. Mesochoritisová

3, Ako vypracovávať plány rovnosti príležitostí; (modelové vypracovanie plánu rodovej rovnosti pre Komisiu) – A. Mesochoritisová

4,  Úloha odborov v procese presadzovania rodovej rovnosti na trhu práce. Rodová analýza KOZ – M. Čambalíková

5,  Uplatňovanie rodového prístupu pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv.Dôležitou súčasťou posledného rodového tréningu bola najmä záverečná evaluácia tréningov členkami Komisie. Všetky účastníčky sa zhodli, že tréningy im priniesli množstvo nových informácií a poznatkov nielen v teoretickej oblasti, ale aj pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv, ako aj pri iných aktivitách súvisiacich s presadzovaním politiky rovnosti príležitostí v pracovnom práve a sociálnom zabezpečení. Tréningy však mali podľa slov jednej z nich: „vplyv nielen na môj profesionálny život, ale aj osobný.“

3. Rodové tréningy pre študentky a študentov žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácieMédiá zohrávajú zásadnú úlohu v každej spoločnosti a kultúre. Na jednej strane sú odrazom vnímania a postojov verejnosti, na druhej strane však majú aj zásadný vplyv na samotné utváranie verejnej mienky. Novinári, novinárky a mediálni pracovníci/čky môžu svojím angažovaným prístupom pozitívne pôsobiť na verejnú mienku aj pri vytváraní pozitívneho obrazu o ženách a ich významnej úlohe na pracovnom trhu a v spoločnosti. Práve oni majú rozhodujúci vplyv na rodové scitlivovanie širokej verejnosti. V súčasnosti je však iba málo mediálnych a marketingových výstupov prezentovaných rodovo citlivým spôsobom. Je dôležité, aby profesionálky a profesionáli (súčasní a budúci) z oblasti mediálnej a marketingovej komunikácie boli dostatočne pripravení na citlivé prezentovanie situácie žien v strednom a staršom veku a prispeli tak k naštartovaniu pozitívnych zmien v myslení spoločnosti.Preto sme sa rozhodli v rámci projektu Plus pre ženy 45+ realizovať rodové tréningy určené pre študentov a študentky žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie, ktorí/é sa v budúcnosti stanú (prípadne sa už stali) dôležitými aktérmi/kami vplyvného masmediálneho prostredia. Garantom rodových tréningov je občianske združenie EsFem.Náš cieľ:

1.Zvýšiť rodovú citlivosť, pomôcť porozumieť rodovým súvislostiam (pochopiť význam rodového kontextu).

2.Zlepšiť vnímavosť(citlivosť) na rôzne podoby diskriminácie cieľovej skupiny (s dôrazom na diskrimináciu na trhu práce)

3.Ukázať a naučiť spôsob, akým sa dá rodovo citlivo písať, a prispieť tak k naštartovaniu rodovo (a vekovo) citlivej tvorby mediálnych a marketingových výpovedí na Slovensku.Prvý zo série štyroch tréningov sa konal 9. až 11. februára 2007 v Slovenskom Grobe. Záujem zo strany študentiek a študentov o vzdelávanie v tejto oblasti bol pomerne veľký. Napriek tomu, že sa tréning konal počas skúškového obdobia, zúčastnilo sa na ňom 14 študentiek a 2 študenti z odborov žurnalistika, masmediálna a marketingová komunikácia z filozofických fakúlt v Bratislave, Nitre a Trnave. Toto úvodné stretnutie bolo zamerané predovšetkým na zoznámenie, vzájomné spoznávanie a stmelenie celej skupiny.

Pozornosť sme venovali všeobecnému predstaveniu problematiky, predovšetkým formou interaktívnych aktivít, ako sú rôzne kognitívne prístupy, hry postavené na zážitku, učenie sa praxou. Hlavná trénerka Adriana Mesochoritisová, rodová expertka, trénerka a konzultantka z o. z. EsFem, sa snažila dosiahnuť scitlivenie účastníčok a účastníkov tréningu voči cieľovej skupine a objasniť im základné východiská projektu.Medzi študentkami a študentmi sa veľmi rýchlo rozprúdila horlivá, ale konštruktívna diskusia o rodovej rovnosti, úlohe médií pri pretrvávaní rodových stereotypov, o zobrazovaní starších žien v médiách a pod.Kľúčovými témami a námetmi pre diskusiu boli:•Definície pojmov– rod, pohlavie, rodová rola, rodový stereotyp, heterosexuálny imperatív, rodová rovnosť, diskriminácia, rodovo citlivý jazyk...

•Rodovo stereotypná socializácia (aj) ako „príspevok médií“

•Ukážky rodovo a vekovo necitlivej tvorby –dopady na spoločnosť

•Rodová rovnosť ako otázka ľudských práv (pohľad na medzinárodnú a národnú ľudskoprávnu agendu; Slovenská republika ako členská krajina EÚ; situácia v SR).Druhý rodový tréning sa konal 2. až 4. marca 2007 už tradične v príjemnom prostredí rodinného penziónu Husacina Plus Penzión v Slovenskom Grobe. Prišla celá skupina, ktorá sa zúčastnila na predchádzajúcom tréningu a dokonca pribudli ďalšie dve študentky, takže spolu ich bolo osemnásť. Tréning opäť viedla A. Mesochoritisová, a to za pomoci kotrénerok Z. Magurovej (EsFem, právnička, expertka pre rodovú rovnosť v oblasti slovenskej a európskej legislatívy) M. Szapuovej (Centrum rodových štúdii, expertka pre oblasť feministickej filozofie) a J. Filadelfiovej (IVO, expertka v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce).

Program tréningu, metódy prístupu a výber tém boli prispôsobené dynamickej a komunikatívnej povahe celej skupiny, ktorá sa prejavila ešte na prvom stretnutí. Väčšina tém sa preto preberala formou diskusie, a nie tradičných prednášok, s akými sa študentky a študenti stretávajú v škole.Hlavné tematické okruhy:Vývoj feministického hnutia (príspevok M. Szapuovej sme doplnili premietaním filmu „Anjeli so železnými krídlami“, ktorý pútavým a atraktívnym spôsobom zobrazoval boj ženského hnutia v USA za volebné práva žien. Film vyvolal medzi účastníčkami a účastníkmi búrlivú diskusiu, ktorá trvala až do večerných hodín)Predstavenie výsledkov sociologického výskumu IVO – bariéry a stimuly pre zamestnanie žien nielen v strednom a staršom veku (J. Filadelfiová)Ľudskoprávne aspekty diskriminácie žien na trhu práce – študenti si mohli pod vedením právnej expertky na problematiku Z. Magurovej vyskúšať priebeh súdneho procesu. Hra mala veľký úspech aj vďaka hlbokému vžitiu sa študentov do svojich rol.Násilie páchané na ženách a médiá- ukážka rodovo necitlivých článkov, analýza článkov zo strany študentov, zobrazovanie ženského tela v médiách a pod. (A. Mesochoritisová)Druhý tréning a hojná účasť potvrdila, že skupina sa hneď od začiatku vynikajúco zohrala a téma ich zaujala. Okamžitý účinok tréningov potvrdila jedna z účastníčok, ktorá povedala sa vyjadrila, že „hneď po prvom tréningu som sa začala snažiť používať vo svojich článkoch rodovo citlivý jazyk a začala som si viac všímať spôsob zobrazovania žien v médiách“.

Výstupy z projektu, ktorých autorkami sú členky EsFem si môžete stiahnuť v sekciách „Na stiahnutie – Výskum a evaluácia“ a „Iné“ na našich webových stránkachFotografie z podujatí si môžete pozrieť v sekcii „EsFem - Fotky“