... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Credu - výstupy z projektu PDF Tlačiť E-mail
16 August 2010 | Počet zobrazení: 3459
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Administrator   

Správy o riešení projektu

Správa o riešení projektu v roku 2008 (.pdf)

Správa o riešení projektu v roku 2009 (.pdf)

 

Priebežné výstupy z projektu

Martin Béreš: Správa z reprezentatívneho výskumu postojov učiteliek a učiteľov na SOŠ v rámci projektu CREdu : výber z analýzy otvorených otázok (.ppsx)

 

Správa z rodového auditu strednych odborných škôl, správa je súčasťou publikácie Učiteľky a riaditelia - 4 kapitola.  - pdf (5.5MB)

    

Dávid Bosý: Rodová nerovnosť na slovenských stredných školách : vybrané problémy (.ppsx)

Príspevok bol prezentovaný na VIII. Medzinárodnej konferencii Dimenzie občianstva a výchova, ktorá sa konala 10. - 12. 2. 2010 v Bratislave pri príležitosti 20-teho výročia vzniku katedry etickej výchovy a občianskej náuky na PDF UK v Bratislave. 

 

Monika Bosá: Rodovo citlivá výchova k demokratickému občianstvu : nielen na stredných školách (.ppsx)

Príspevok bol prezentovaný na VIII. Medzinárodnej konferencii Dimenzie občianstva a výchova, ktorá sa konala 10. - 12. 2. 2010 v Bratislave pri príležitosti 20-teho výročia vzniku katedry etickej výchovy a občianskej náuky na PDF UK v Bratislave.. 

 

Jarmila Filadelfiová, Monika Bosá (eds.): Učiteľky a riaditelia : Rodová nerovnosť na stredných odborných školách. Prešov: EsFem, 2009. ISBN 978-80-970309-5-7.  

Prvá publikácia vydaná v rámci projektu CREdu bude slávnostne "pokrstená" pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2010 v Prešove. 

 

Adriana Jesenková: Rodová segregácia v príprave na povolanie (.pdf)

Príspevok bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii "Učiteľ pre školu 21. storočia" na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (13.-14. máj 2009).

 

Adriana Jesenková: Analýza legislatívy (.pdf)

Správa z Etapy C výskumu (Sekundárna rodová analýza inštitúcií)

 

Monika Bosá, Natália Sedlák Vendelová: Model rodovo citlivej výchovy (.ppsx)

Príspevok bol prezentovaný na pracovno-odbornom stretnutí pracovníkov/čok UPJŠ v Košiciach s riaditeľkami a riaditeľmi základných a stredných škôl, ktoré sa konalo 5. 11. 2009 pod názvom Psychológia v škole.

 

Monika Bosá: Rodovo citlivá výchova: výzva pre učiteľky a učiteľov 21. storočia (.ppsx)

Príspevok bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii "Učiteľ pre školu 21. storočia" na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (13.-14. máj 2009).

 

Odporúčanie CM/Rec(2007)13 Výboru ministrov členským štátom pre gender mainstreaming vo výchove a vzdelávaní

preklad: Monika Bosá, Dávid Bosý

 

Odporúčanie 1281 (1995) o rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní
preklad: Monika Bosá, Dávid Bosý

 

Otvorenie odbornej feministickej Knižnice ako súčasti projektu CREdu (12. marca 2009). Knižničný fond tvorí cca 300 publikácií. V knižnici je sprístupnená databáza Gender Watch od spoločnosti ProQuest, ktorá ponúka články s rodovou problematikou z viac než 260 odborných časopisov. Od roku 2009 knižnica odoberá časopisy Gender and Education; Gender, rovné příležitosti, výzkum. V knižnici sa realizujú konzultačné a prednáškové činnosti.  

 

 

Ďalší obsah pripravujeme...