... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

Stanovy PDF Tlačiť
Stanovy organizácie
(schválené dňa 21. 12. 2006)
Článok I.

Základné ustanovenia
 1. Názov občianskeho združenia je: EsFem (ďalej len „združenie“)
 2. Sídlom združenia je Budovateľská 11, Prešov 080 01
 3. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú
Článok II.

Ciele a činnosti
 1. Združenie sa zasadzuje za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv žien a detí, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien, presadzovanie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov
 2. Združenie sa zasadzuje za elimináciu rodových stereotypov a predsudkov týkajúcich sa ženskosti a mužskosti a za presadzovanie rodovo citlivého prístupu vo výchove
 3. Združenie sa zasadzuje za dodržiavanie rodovej rovnosti na trhu práce
 4. Združenie sa zasadzuje za dodržiavanie rodovej rovnosti v rodine
 5. Združenie sa zasadzuje za pomoc ženám – obetiam násilia v párových vzťahoch
 6. Prostriedky, ktoré chce združenie používať na dosiahnutie cieľov:
  1. koordinácia aktivít rôznych organizácií s podobným zameraním,
  2. komunikácia s verejnou správou,
  3. formovanie verejnej mienky,
  4. vydávanie publikácií, príručiek,
  5. realizácia výskumov zameraných na oblasť ľudských práv, rovnosti príležitostí žien a mužov, problematiku násilia páchaného na ženách a rodových výskumov,
  6. realizácia tréningových programov a školení pre profesionálov a profesionálky pracujúcimi so ženami, ktoré zažili alebo zažívajú násilie,
  7. aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania (s dôrazom na informačno-preventívne vzdelávanie a výchovu),
  8. aktivity podporujúce a motivujúce chlapcov a mužov pre „nové“ otcovstvo,
  9. organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí s cieľom podpory rodovej rovnosti,
  10. osvetové aktivity, kampane, verejné diskusie a pod.,
  11. konzultačná a expertná činnosť v oblasti rodovej rovnosti, feministickej teórie, feministického výskumu, rodovo citlivej výchovy a rodovo citlivej pedagogiky, men-studies, Gender mainstreaming, Equality planning, ...,
  12. poskytovanie priamej pomoci ženám, ktoré zažili, alebo zažívajú násilie: telefonická linka pomoci, krízová intervencia, sociálno-právne poradenstvo, chránené bývanie,...,
  13. spolupráca s organizáciami s podobným zameraním na Slovensku a v zahraničí
Článok III.

Členstvo
 1. Členkou/členom združenia môže byť fyzická osoba, staršia ako 18 rokov
 2. Členstvo v združení vzniká:
  1. pri založení združenia členkou/členom prípravného výboru dňom vzniku združenia
  2. rozhodnutím správnej rady združenia o prijatí za člena/členku na základe písomnej členskej prihlášky
 3. Členstvo v združení zaniká:
  1. vystúpením ku dňu doručenia oznámenia o vystúpení člena/členky zo združenia výkonnej rade
  2. vylúčením na základe rozhodnutia správnej rady z dôvodov porušovania stanov a povinností člena/členky; proti rozhodnutiu o vylúčení sa možno odvolať na členskú schôdzu, ktorej rozhodnutie je konečné
  3. zánikom združenia
  4. smrťou člena/členky
 4. Evidencia členov/členiek:
  1. Združenie vedie zoznam všetkých svojich členiek/členov. Do zoznamu sa zapisuje meno a bydlisko členky/člena
  2. Do zoznamu sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností
  3. Zoznam členiek/členov vedie výkonná riaditeľka/výkonný riaditeľ združenia
Článok IV.

Práva a povinnosti členiek a členov
 1. Členka/člen má právo:
  1. zúčastňovať sa osobne na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze,
  2. zúčastňovať sa na činnosti združenia,
  3. voliť a byť volený/á do orgánov združenia,
  4. predkladať návrhy na zlepšenie činnosti združenia, obracať sa s podnetmi, pripomienkami, alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti združenia na orgány združenia a byť o ich vybavovaní informovaná/ý
 2. Člen/členka združenia je povinný/á:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. dodržiavať stanovy združenia,
  3. plniť uznesenia orgánov združenia
Článok V.

Orgány združenia
 1.  
  1. členská schôdza
  2. správna rada
  3. štatutárny orgán (prezidentka/prezident)
  4. výkonná riaditeľka/výkonný riaditeľ združenia
  5. odborné sekcie
  6. revízna komisia
 2. Združenie má tieto orgány:
Článok VI.

Členská schôdza
 1. Najvyšším orgánom združenia je schôdza členiek/členov združenia (ďalej len členská schôdza). Na členskej schôdzi členky a členovia uplatňujú svoje právo riadiť záležitosti združenia a kontrolujú činnosť združenia a jeho orgánov.
 2. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
  1. rozhodovať o základných otázkach koncepcie činnosti združenia a hlavných zásadách a spôsoboch napĺňania cieľov združenia,
  2. schvaľovať a meniť stanovy združenia a vnútroorganizačné predpisy,
  3. voliť a odvolávať členky a členov správnej rady,
  4. schvaľovať a odvolávať výkonnú riaditeľku/výkonného riaditeľa,
  5. voliť a odvolávať revíznu komisiu,
  6. schvaľovať výročnú správu, a výročnú účtovnú správu,
  7. rozhodovať o zlúčení a rozpustení združenia
 3. Členskú schôdzu zvoláva správna rada združenia prostredníctvom výkonnej riaditeľky/výkonného riaditeľa podľa potreby, spravidla raz ročne. Správna rada zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada najmenej 1/3 členiek/členov. Na členskú schôdzu musia byť pozvané/í všetky členky a členovia združenia.
 4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členiek a členov združenia. Pri hlasovaní má každá členka a každý člen jeden hlas. V prípade, že členská schôdza nie je uznášaniaschopná, zvolá sa náhradná členská schôdza, ktorá sa uskutoční do 14 dní a je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet zúčastnených.
Článok VII.

Správna rada
 1. Správna rada je riadiacim orgánom združenia. Riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú stanovami vyhradené inému orgánu.
 2. Správna rada plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť. Správna rada zvoláva a pripravuje rokovanie členskej schôdze.
 3. Správna rada má najmenej 3 členky/členov. Ich funkčné obdobie je 3 roky, končí sa však až zvolením nových členiek/členov správnej rady. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.
 4. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členiek/členov. Výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členiek/členov. Rokovania správnej rady zvoláva a riadi prezidentka/prezident.
 5. Správna rada plní v prípade potreby aj funkciu rozhodcovskej komisie. Ak je rozhodovacie konanie vedené voči členke/členovi správnej rady, ustanoví sa rozhodcovská komisia z členiek/členov združenia losovaním. Voči rozhodnutiu rozhodcovskej komisie je možné sa odvolať na členskej schôdzi, ktorej rozhodnutie je konečné.
 6. Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  1. zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,
  2. ustanovovať koordinátorku/koordinátora, ktorá/ý je v pracovnom pomere,
  3. prijímať ďalšie zamestnankyne/zamestnancov do pracovného pomeru
Článok VIII.

Štatutárny orgán (Prezidentka / prezident)
 1. Prezidentka/prezident je štatutárnym orgánom združenia. Stojí na čele správnej rady. Je volená/ý z členiek/členov správnej rady členskou schôdzou
 2. Prezidentka/prezident koná navonok za správnu radu. Je oprávnená/ý konať v mene združenia vo všetkých veciach, ktoré nie sú stanovami vyhradené iným orgánom, zastupuje združenie voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Najmä však:
  1. zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady,
  2. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí správnej rady
 3. Prezidentka/prezident je oprávnená/ý na základe plnomocenstva poveriť ktorúkoľvek členku/ktoréhokoľvek člena združenia, alebo iné právnické osoby zastupovaním v konkrétnej veci.
Článok IX.

Výkonná riaditeľka / výkonný riaditeľ
 1. Výkonná riaditeľka/riaditeľ je volená/ý členskou schôdzou na návrh správnej rady.
 2. Výkonná riaditeľka/výkonný riaditeľ zabezpečuje administratívne činnosti v súvislosti s vedením a existenciou združenia, najmä:
  1. zhromažďuje a pripravuje podklady pre výročné správy,
  2. zabezpečuje časový harmonogram aktivít združenia
  3. eviduje komunikáciu v rámci združenia
  4. pripravuje podklady pre rokovania správnej rady a členskej schôdze
  5. zúčastňuje sa zasadnutia správnej rady
  6. monitoruje činnosť združenia
Článok X.

Revízna komisia
 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi združenia.
 2. Má spravidla 2 členky/členov, ktoré/í sú volené/í členskou schôdzou.
 3. Funkcia revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou členky/člena správnej rady a funkciou výkonnej riaditeľky/riaditeľa.
 4. Revízna komisia najmä:
  1. kontroluje hospodárenie združenia,
  2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku
Článok XI.

Odborné sekcie združenia
 1. Členky a členovia združenia realizujú svoje aktivity v združení v rámci odborných sekciíli>
 2. Členka/člen združenia môže byť členkou/členom viacerých odborných sekcií podľa vlastného rozhodnutia
 3. Odbornú sekciu riadi odborná garantka/odborný garant sekcie. Funkcia Odbornej garantky/odborného garanta sekcie nie je v rozpore s inými funkciami združenia, s výnimkou revíznej komisie
 4. Odborné komisie sú ustanovené podľa záujmu členiek a členov združenia
 5. Odborné garantky/garanti sú volené/í členkami a členmi sekcií a spravidla sú nominované/í na členky/členov správnej rady združenia a zodpovedajú za odbornú úroveň aktivít v rámci sekcie
Článok XII.

Hospodárenie združenia
 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
 2. Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
 3. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
 4. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
  1. príspevkov, darov od právnických i fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
  2. výnosy z lotérií, zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
  3. príjmov z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
  4. úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
  5. dotácií zo štátneho rozpočtu,
  6. dedičstva,
  7. výnosov z majetku združenia,
  8. členských príspevkov
 5. Prostriedky združenia možno použiť na naplnenie cieľa a činnosti v súlade s článkom II.
 6. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.
 7. V záujme utvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami združenia.
Článok XIII.

Zánik združenia
 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. Na zánik združenia sa primerane použijú ustanovenia § 70 a § 75 Obchodného zákonníka.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanoví likvidátorku/likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a činnosti podobné cieľom likvidovaného združenia
Článok XIV.

Záverečné ustanovenia
 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou
 2. Stanovy v predloženom znení nadobúdajú platnosť dňom schválenia ministerstvom vnútra.
 3. Dátum vzniku občianskeho združenia EsFem je totožný s dátumom pôvodnej registrácie občianskeho združenia – 2. 9. 1999 (číslo spisu: VVS/1-900/90-15571)