... pretože chceme žiť v spoločnosti, ktorá:
 • umožňuje ženám slobodne si zvoliť svoju životnú cestu
 • uvedomuje si dôležitosť účasti žien na politickej
  a ekonomickej moci
 • priznáva ženám právo
  na autonómnu sexualitu
 • chráni ženy pred ponižujúcim zobrazovaním v médiách
 • pamätá si význam žien
  v dejinách
 • neväzní ľudí v rodových stereotypoch
 • netoleruje násilie páchané na ženách
 • nerozlišuje odmenu za prácu podľa toho, či ju vykonal muž alebo žena

Preklad Google... a budú hrať, ako ja budem tancovať!

Dobré dievčatá sa dostanú do neba, zlé všade

Masculinity? Femininity? Who Cares? I Do It My Way!

Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa naserie. (Gloria Steinem)

Keep Your Theocracy off My Democracy!

O projekte Vlastná izba PDF Tlačiť E-mail
 

Obdobie realizácie projektu: 1.10.2014 - 31.12.2015

Zmluva o poskytnutí grantu č. G/65/14/90000/4/62Z

 

Projekt Vlastná izba bol podporený sumou 45 039,4 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Vlastná izba je Rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.

 

webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org,

správcu programu: www.osf.skwww.eeango.sk

 

Aktivity projektu

Aktivity projektu sú naplánované v dvoch kľúčových oblastiach (osveta a vzdelávanie).

Osveta:

Osvetové aktivity sú zamerané na elimináciu rodových stereotypov v súvislosti s rolami žien a mužov vo verejnej, ale aj súkromnej sfére.

 1. „Živá knižnica feminizmus a MDŽ“: Dizajn aktivity pochádza z Dánska. Ide o stretnutie „čitateliek“ a „čitateľov“ - v našom prípade študentiek a študentov SŠ a VŠ - so živými „knihami“, v ktorých si budú čítať o feminizme, ľudských právach žien, ženskom hnutí a MDŽ. Aktivita je zameraná na elimináciu predsudkov v súvislosti so ženským hnutím, s podielom žien na historickom vývine ľudských, politických a sociálnych práv a významnom prínose žien v tomto procese. Aktivita zároveň poslúži ako podpora záujmu dievčat a žien o rozšírenie vlastného právneho povedomia a aktívnej občianskej participácie. Bude realizovaná ako diskusno-vzdelávacie stretnutie pre študentky a študentov stredných a vysokých škôl z Prešova. Študentky a študenti si budú môcť preštudovať „záložky“ živých kníh so základnými informáciami o téme, ktorú môžu diskutovať (témy sa budú týkať ženského hnutia a občianskej participácie žien). Následne si vyberú „knihu“, ktorá sa im bude venovať.
 1. Verejné diskusie: Verejné diskusie venované aktuálnym témam – A) MDŽ – feministický sviatok, B) Rodové stereotypy – čo znamená byť mužom a ženou, C) feminizácia – hrozba, alebo výzva : rodová segregácia povolaní; medzinárodný deň dievčat – posilnenie a podpora dievčat). Diskusia sa bude konať vo verejnom priestore, ktorý zvyknú obyvatelia Prešova navštevovať.
 1. Kalendár 2015 Významné rodáčky: nástenný kalendár s textom o mieste žien v minulosti, doplnený ilustráciami - práce žiačok a žiakov na tému „Významná rodáčka“). Rozhodli sme sa zostaviť nástenný kalendár s vizualizáciami vybraných 12 prác. Kalendár bude k dispozícii verejnosti.

 

Vzdelávanie:

Vzdelávacie aktivity sú venované predovšetkým študentkám a študentom, ale aj učiteľkám a učiteľom.

 1. Feministická knižnica: V Prešove, zabezpečenie prevádzky, správa a obnovovanie knižného a časopisového fondu, prístup k databázam. Knižnica je otvorená pre čitateľky a čitateľov 2x v týždni. Ponúka databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou kopírovania a tlače zdarma, spracovávanie rešerší, odbornú konzultáciu....
 2. Neštandardná učebnica a metodická pomôcka Kvarteto: Ide o kartovú hru a zároveň o čítanku z dejín žien, ktorú sme začali publikovať v r. 2007. Stretla sa s veľkým záujmom, čo viedlo k rýchlemu vyčerpaniu zásob. Chceme preto pripraviť druhé upravené vydanie týchto kartových hier (v slovenčine a angličtine). Kvarteto slúži na viacero účelov: Okrem kartovej hry je možné využívať ho ako učebnicu z dejín ženského hnutia a dejín z pohľadu ženskej skúsenosti, ale aj ako motiváciu pre podporu väčšieho zastúpenia žien v rôznych oblastiach spoločenského života, rovné zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách, ale aj desegregáciu povolaní.
 1. Okrúhly stôl rodovo citlivej výchovy - seminár: Pracovná skupina učiteliek a učiteľov, ako aj členov a členiek akademickej obce o možnostiach implementácie rodovej rovnosti vo výchove a vzdelávaní, aktuálne trendy, bariéry a príležitosti – výstupom bude prehľad diskusií a odporúčanie pre MŠ SR.

 2. Workshopy a prednášky na stredných a vysokých školách v spolupráci s vyučujúcimi. Venované rodovej rovnosti, rodovým stereotypom a ich dôsledkom, rodovým aspektom aktívneho občianstva (v Prešove a Bratislave).
 1. Študentský diár 2015/2016 doplnený o texty predstavujúce základné oblasti rodovej rovnosti.
 1. Výskum - mapovací výskum zameraný na identifikáciu potrieb a očakávaní študentiek a študentov v oblasti vzdelávania v rodovej rovnosti a reprodukčných právach.

 

EEA grants   

NOS logo